Historisk arkiv

Lisensfellingsperioden for bjørn utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I tråd med det nye rovviltforliket endrer Miljøverndepartementet rovviltforskriften slik at starttidspunktet for lisensfelling av bjørn endres fra 1. september til 21. august. Endringen vil tre i kraft straks, noe som betyr endret starttidspunkt for lisensfelling av bjørn fra og med høsten 2011.


I rovviltforliket som ble inngått i Stortinget den 17. juni i år fremgår det at lisensfellingsperioden for bjørn skal utvides slik at fellingsperiodens start endres til 21. august. En utvidet lisensfellingsperiode for bjørn krever endring i forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften), og normalt vil Miljøverndepartementet i slike saker gjennomføre alminnelig høring av endringsforslag. Høring kan imidlertid unnlates når den må anses å være åpenbart unødvendig (jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd c), og Miljøverndepartementet vurderer denne konkrete saken for å være et slikt tilfelle.


- Ettersom Stortinget i denne saken har vært så spesifikk i forslaget til regelendring synes jeg det er mest hensiktsmessig å vedta endringen uten høring. Dette er viktig også fordi det kreves en rask endring dersom den skal få betydning for årets lisensfellingsperiode høsten 2011, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.


Stortinget begrunner endringsforslaget sitt med at dette vil samordne jaktstarten for bjørn med Sverige, at det vil gi en periode før elgjakta hvor bjørn kan jaktes mer spesielt og at det vil gi mulighet for å kombinere lisensfelling av bjørn med reinsjakt i områder hvor dette kan være aktuelt. Stortinget har også sagt at det skal gis økt adgang til lisensfelling av hannbjørner slik at forekomsten av hannbjørner i prioriterte beiteområder reduseres.


- En utvidet lisensfellingsperiode vil gi jegerne flere muligheter til lisensfelling av bjørn, og jeg håper dette på sikt vil bidra til økt effektivitet under lisensfellinga, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.