Historisk arkiv

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt.

Det er første gang regjeringen utarbeider et slikt forventningsdokument etter plan- og bygningsloven. Heretter skal dette gjøres hvert fjerde år.

- Jeg er glad for at vi har klart å utarbeide et kortfattet dokument om regjeringens viktigste forventninger til regional og lokal planlegging. Det tydeliggjør våre nasjonale prioriteringer slik at planleggingen i kommuner og fylkeskommuner blir mer målrettet. Jeg håper og tror at lokalpolitikerne vil bruke dokumentet aktivt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

Forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstvilkår.

De nasjonale forventningene skal følges opp i regionale og kommunale planstrategier som skal utarbeides etter lokalvalget i høst. Forventningene er også retningsgivende for regionale og kommunale planer.
 
- Plan- og bygningsloven fastslår at de nasjonale forventningene skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling. Dette har regjeringen tatt hensyn til når vi bestemt hvilke temaer som skal omfattes av forventningsdokumentet, sier Erik Solheim. 
Forventningene omfatter klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt
helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

Forventningsdokumentet vil bli sendt til alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.

Les Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Les kongelig resolusjon om forventninger til regional og kommunal planlegging