Historisk arkiv

Ny lov sikrer offentlig eierskap til vann- og avløpsanlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet legger i dag fram et forslag til en ny lov som sikrer fortsatt offentlig eierskap til vann- og avløpsanlegg.

- Med denne loven sikrer vi offentlig eierskap av en viktig fellesskapsressurs. Velfungerende vann- og avløpstjenester er en forutsetning for innbyggernes liv og helse og en viktig faktor for et godt samfunn, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nesten alle innbyggerne i Norge får i dag vann fra kommunale vannverk. De resterende er knyttet til mindre, private anlegg, hovedsakelig organisert som private andelslag eid av brukerne. Kommunalt eide vann- og avløpsanlegg er ved lov sikret at gebyrene som tas inn fra abonnentene i sin helhet går til å dekke kostnadene med å produsere tjenesten, samt kvalitetsforbedringer og sikkerhetstiltak.

Lovforslaget som er fremmet av regjeringen i dag gjelder ikke avløpsanlegg som er mindre enn 50 personekvivalenter, og som ikke er tilknyttet offentlig nett. Det gjelder heller ikke mindre behandlingsanlegg for drikkevann der vannforsyningssystemet forsyner mindre enn 20 husstander/hytter, eller mindre enn 50 personer.

Forslaget vil ikke endre dagens eierstruktur, men nye anlegg som etableres skal som hovedregel eies av kommunen. Salg eller overdragelse av eksisterende vann- og avløpsanlegg kan bare skje til kommuner. I spesielle tilfeller kan kommunen gi tillatelse til etablering av nye private anlegg, forutsatt at disse etableres som andelslag eid av brukerne. Videre gis kommunen en viss adgang til å tillate vesentlig utvidelse av eksisterende private anlegg.

Lovforslaget setter ingen begrensninger i kommunens adgang til å sette bort driftsoppgaver til private aktører.

Les regjeringens forslag til ny lov for vann- og avløpsanlegg