Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Miljøprofilen i statsbudsjettet 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringens miljøpolitikk styrkes i 2012. Ulike miljøpolitiske tiltak utgjør neste år til sammen om lag 41 milliarder kroner. De største satsingene er tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland, kjøp av klimakvoter, styrket kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, støtte til fornybar energi og energieffektivisering og naturmangfold. Det foreslås også å ytterligere legge om bilavgiftene i miljøvennlig retning i 2012.

De samlede miljøpolitiske bevilgningene har vokst jevnt gjennom flere år og er for 2012 anslått til 41,4 milliarder kroner.

Utenriksdepartementet vil bruke om lag 7 800 millioner kroner til miljørelaterte tiltak i 2012. Regjeringen fører videre innsatsen mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland, som utgjør om lag en sjettedel av verdens samlede klimagassutslipp. Satsingen på klima i utviklingssamarbeidet skal både bidra til å redusere klimaskadelige utslipp og å lette fattige lands tilpasning til klimaendringene. Norge prioriterer også å hjelpe utviklingslandene i å utnytte fornybare energiressurser som alternativ til bruk av fossil energi. Satsingen på ren energi blir styrket i 2012-budsjettet.

Som følge av Kyoto-protokollen har Norge tatt på seg en forpliktelse knyttet til utslipp av klimagasser i perioden 2008–2012.  For 2012 foreslår regjeringen 508,5 millioner kroner til kjøp av klimakvoter, og en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av utslippskvoter innenfor en samlet ramme på 2,8 milliarder kroner. Denne bevilgningen går over Finansdepartementets budsjett.

Olje- og energidepartementet vil bruke 4, 5milliarder kroner til miljørelaterte tiltak i 2012. Satsingen på energieffektivisering og fornybar energi gjennom Enova og Energifondet blir ført videre. Det foreslås blant annet 20 millioner kroner til demonstrasjon og utvikling av havenergi. Til forskning på miljørelevant teknologi (i energisektoren, i petroleumssektoren og til karbonfangst) blir det foreslått om lag 500 millioner kroner over Norges Forskningsråds budsjett. Forskningsprogrammet RENERGI får 225 millioner kroner i 2012. Til satsing og oppfølging av CO2-håndteringsprosjektene på Mongstad foreslår Regjeringen til sammen 2,75 milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet legger opp til å bruke 13,6 milliarder kroner til ulike miljørelaterte tiltak i 2012. Til investeringer, vedlikehold og drift i jernbanenettet foreslår Regjeringen nær ti milliarder  kroner. Disse tiltakene skal bedre kapasiteten og regulariteten i trafikkavviklingen og gi rom for å overføre mer gods- og persontransport til jernbane. Arbeidet med de store investerings- og fornyingsprosjektene blant annet på Vestfoldbanen og i Oslo føres videre i 2012.  Regjeringen foreslår også  en økning på  om lag 100 millioner kroner til kollektivtiltak og til gang- og sykkeltiltak langs riksvegnettet. Belønningsordningen for økt kollektivtrafikk i de større byområdene får en bevilgning på 411 millioner kroner.

På Fiskeri- og kystdepartementets budsjett vil om lag 1,5milliarder kroner gå til ulike miljøtiltak i 2012. Oljevernet blir styrket med 15 millioner kroner, og det blir en økning på 30 millioner kroner til BarentsWatch, noe som gir bedre oversikt over overvåkingsdata, inkludert miljøovervåkingen. Kartleggingsprosjektet for havområdene –Mareano -får en økt bevilgning på 12 millioner kroner. 
På Miljøverndepartementets budsjett foreslår regjeringen  å øke bevilgningen til gjennomføring av nasjonalparkplanen med 100 millioner kroner, til 154,1 millioner kroner. Bevilgningen gjelder i hovedsak erstatninger for skogområder i verneområdene. Regjeringen foreslår også en økning på 40 millioner kroner til arbeidet med å bekjempe lakseparasitten gyrodactylus salaris i vassdragene i Vefsn-regionen. Som et ledd i oppfølgingen av den nye modellen for lokal forvaltning av verneområder foreslår Regjeringen at bevilgningen til nasjonalpark- og verneområdeforvaltere økes med 17 millioner kroner. Nasjonalpark- og verneområdestyrene foreslås økt med åtte millioner kroner, til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. I tillegg er erstatninger til fylkesvise verneområder styrket med sju millioner kroner. 

Det foreslås ti millioner kroner til oppfølging av rovviltforliket, blant annet til å styrke driften av Statens Naturoppsyn og rovviltnemndenes sekretariat. Det foreslås videre fem millioner kroner til tiltak for å sikre hubroen og åtte millioner til arbeidet med vannforvaltning og opprydding i vassdrag med dårlig miljøkvalitet, herunder Haldenvassdraget.

Lokal luftforurensing er et problem i større byer og tettsteder. Helseskadene av utslipp fra kjøretøy antas nå å være større enn tidligere regnet med. I budsjettforslaget for 2012 fortsetter derfor regjeringen å legge om bilavgiftene i miljøvennlig retning. Regjeringen foreslår både å innføre en egen NOX-komponent i engangsavgiften og å legge større vekt på CO2-utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp får dermed lavere avgift. Samtidig reduseres effektkomponenten, for å redusere motivasjonen til å gjennomføre ulovlig effektøkninger av kjøretøy. For å bidra til større forutsigbarhet, varsler regjeringen nå omlegging til en generell veibruksavgift på drivstoff innen 2020.

Regjeringen foreslår også å starte bygging av et renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen på Svalbard. Tiltaket vil redusere utsleppene av støv, SO2 og NOx og på denne måten innfri kravet fra Klima- og forurensingsdirektoratet om reduserte utslipp til luft.

Les mer om mål i miljøpolitikken i brosjyren "Norske miljømål": 

Norske miljømål logo. 

Norske miljømål logo. (Miljøverndepartementet)

Til toppen