Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Pengar til oppfylging av rovviltforliket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringa legg i budsjettet for 2012 opp til å nytte ti millionar kroner til oppfylging av rovviltforliket. Det samla budsjettet for rovviltforvaltinga er omlag 275 millionar kroner.

Den 17. juni 2011 vedtok eit samrøystes Storting eit nytt rovviltforlik.


Kompetansehevande tiltak med opplæring og kursing er framheva i fleire punkt i det nye rovviltforliket. Regjeringa foreslår i 2012 to millionar kroner til formålet.

Rovviltforliket betyr også  ei styrking av Rovdata og Statens naturoppsyn. Rovdata er ein uavhengig leverandør av overvakingsdata for jerv, gaupe, bjørn, ulv og kongeørn i Noreg. I budsjettet for 2012 legg regjeringa opp til å auke løyvinga til Rovdata med to millionar kroner.

Statens naturoppsyn er òg ein viktig leverandør av data til overvakinga av rovvilt. Vidare stiller Statens naturoppsyn med støtte til uttak når rovvilt gjer skade på beitedyr i prioriterte beiteområde. Regjeringa legg i budsjettet opp til ei styrking av Statens naturoppsyn med to millionar kroner.

Modellen med regional forvaltning av rovvilt vert vidareført i det nye forliket, og det er framleis rovviltnemndene som har hovudansvaret for rovviltforvaltninga i dei ulike regionane. Stortinget har gjennom rovviltforliket vedteke at forvaltningskompetansen hos rovviltnemndene og kapasiteten i sekretariata for nemndene skal styrkast. Regjeringa legg i budsjettet for 2012 opp til ei styrking av rovviltnemndenes sekretariat på 500 000 kroner.

Det skal settes i verk naudsynte tiltak både innanfor rovdyrforvaltninga og reindrifta med sikte på å sikre sørsamisk tamreindrift. Regjeringa legg i budsjettet opp til å løyve 3,5 millionar kroner til eit forskingsprosjekt om dette.

Utover dei auka løyvingane på 10 millioner kroner er det grunna rovviltforliket sett av tre millionar kroner til rovviltsenter innafor budsjettet for 2012. Neste år er det planlagt ei eiga ordning med autorisering av naturinformasjonssenter. I januar kan sentra søke om å bli autoriserte.

Les mer om mål i miljøpolitikken i brosjyren "Norske miljømål": 

Norske miljømål logo. 

Norske miljømål logo. (Miljøverndepartementet)