Historisk arkiv

Svalbardmiljøloven foreslås oppdatert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag har Regjeringen foreslått endringer i svalbardmiljøloven.

- Ti år i bruk har vist at loven er et viktig redskap for å ivareta det sårbare naturmiljøet på Svalbard. Vi foreslår en opprydding som sikrer at loven er i samsvar med utviklingen på miljøområdet. Loven vil bli et enda bedre verktøy for å beskytte naturen på Svalbard, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Svalbardmiljøloven er det viktigste virkemiddelet for å ivareta Stortingets mål om å ta vare på Svalbards unike villmarksnatur. Stortinget har bestemt at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og at miljøvernhensyn skal veie tyngst i konflikt mellom miljøvern og andre interesser. 

- Vi får nå et oppdatert regelverk for å ivareta denne oppgaven. Vi har allerede fra 2015 fått på plass forbud mot bruk av tungolje i vernområdene på Svalbard. Økt skipstrafikk gjør at vi trenger et oppdatert lovverk som kan sette strenge regler for dette også utenfor verneområdene, sier Solheim.

På Svalbard er 65 prosent av landområder og 87 prosent av territorialfarvannet vernet som naturreservater og nasjonalparker. Med unntak av noen få bosettinger og gruveområder, fremstår Svalbard i dag som et stort, sammenhengende villmarksområde med intakte naturlige økosystemer.

Colesbukta på Svalbard. (Norsk polarinstitutt)

Colesbukta på Svalbard. (Norsk polarinstitutt)