Historisk arkiv

Tiltak for beskyttelse av sjøfugl og bunnfauna

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Flere bestander av sjøfugl er i nedgang i Barentshavet – Lofoten. Det kommer fram i oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten som regjeringen legger fram i dag.

Norge har et spesielt forvaltningsansvar for flere sjøfuglarter, fordi bestandene utgjør en vesentlig del av den europeiske eller nordatlantiske bestanden.

- Jeg er bekymret for nedgangen vi har sett i flere sjøfuglbestander. Derfor skal vi nå sette i verk tiltak for sjøfuglbestandene. I tillegg skal vividereføre kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Kartlegging og overvåking gjennom SEAPOP-programmet har vist at flere bestander av sjøfugl er i nedgang i Barentshavet – Lofoten. Det er behov for ytterligere kunnskap om årsaker til nedgangen. Det må også gjennomføres tiltak på områder der belastning på sjøfugl fra menneskelige aktiviteter er et problem.  Regjeringen vil blant annet videreutvikle og styrke systematisk overvåking av de viktigste sjøfuglbestandene og øke kunnskapen om nedgangen.

- Kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO-programmet har påvist en rekke forekomster av sårbar bunnfauna, som korallrev, korallskog, svamp- og sjøfjærarter. Regjeringen vil kartlegge havbunnen langs Eggakanten og i andre områder. Med kunnskap kan vi løpende vurdere eventuelle tiltak og regimer for å beskytte innrapporterte eller kartlagte forekomster av koraller, svampsamfunn, sjøfjærsamfunn eller andre sårbare bunnlevende organiser, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen vil også innføre regler i norske havområder om at båter med bunntrål og annen bunnslepende redskap må forlate området hvis bifangster av svamp og koraller overstiger en viss fastsatt mengde.

MAREANO-programmet skal fullføre kartlegging av havbunnen i Nordland VI i 2011, og deretter i de øvrige områdene som ennå ikke er kartlagt.

Det skal også hentes inn mer kunnskap om sammenhenger mellom ulike deler av de marine økosystemene. Kunnskapen om klimaendringene skal styrkes, blant annet hvordan havforsuring påvirker økosystemene i havet. Det skal også hentes inn kunnskap om hvordan ulike former for menneskelig aktivitet, slik som skipstrafikk, utslipp av miljøgifter og petroleumsvirksomhet, virker sammen. Dessuten skal beredskapsbehov i kyst- og strandsonen kartlegges.

Les den oppdtarte forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Kartlegging og overvåking gjennom SEAPOP-programmet har vist at flere bestander av sjøfugl er i nedgang i Barentshavet – Lofoten. Det er behov for ytterligere kunnskap om årsaker til nedgangen. Foto: Miljøverndepartementet.
Kartlegging og overvåking gjennom SEAPOP-programmet har vist at flere bestander av sjøfugl er i nedgang i Barentshavet – Lofoten. Det er behov for ytterligere kunnskap om årsaker til nedgangen. Foto: Miljøverndepartementet.