Historisk arkiv

Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv i Midt-Norge, Troms og Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet omgjør rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) sitt vedtak om lisensfellingskvote på fire ulver for 2012/2013. Det betyr at det på nåværende tidspunkt ikke gis lisensfellingskvote for ulv i regionen. Klage på vedtak om utvidet lisensfellingskvote i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) er tatt delvis til følge.

Rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) fattet 1.oktober 2012 vedtak om lisensfellingskvote på fire ulver for lisensfellingsperioden 2012/2013. Vedtaket ble påklaget av Norges Naturvernforbund, Norges Miljøvernforbund, Bygdefolk for Rovdyr, Aksjonen Rovviltets Røst og NOAH – for dyrs rettigheter. (Den 8.oktober 2012 besluttet departementet utsatt iverksettelse av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv). Den 8. oktober i år vedtok departementet å utsette lisensfellingen i regionen mens klagene ble behandlet.

I sin vurdering av klagene har departementet lagt vekt på at det ikke er observert ulv i region 8 i år og at det ikke er registrert skader forårsaket av ulv i regionen siden juni 2011. Departementet har også lagt vekt på hensynet til ivaretakelsen av genetiske verdifulle individ. Dersom de faktiske forhold endrer seg og det kommer ulv inn i regionen på et senere tidspunkt i lisensfellingsperioden, vil rovviltnemnda igjen kunne vurdere å åpne for lisensfelling.

Rovviltnemnda i region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) fattet 5. oktober vedtak om utvidelse av lisensfellingskvoten til å omfatte to ulver. Vedtaket ble påklaget av Naturvernforbundet og Foreningen Bygdefolk for Rovdyr. Miljøverndepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak, men mener at vedtaket må ses i sammenheng med vedtak om lisensfelling i naboregionen (rovviltregion 3 - Oppland). Det er overveidende sannsynlig at skadene i grenseområdene mellom de to regionene er forårsaket av samme individ, en eventuell felling av ulv i region 3 skal derfor belastes lisensfellingskvoten i region 6.

Totalt er det etter disse klageavgjørelsene gitt anledning til å felle ni dyr på lisensfelling vinteren 2012/2013. Dersom en ulv skytes i region 3 før kvoten fylles i region 6, vil kvoten i region 6 belastes slik at totalkvoten på landsbasis blir 8 ulv.

Avgjørelse av klager på vedtak om utvidet lisensfellingskvote ulv i region 6  i 2012 - 2013 (pdf)

Avgjørelse av klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 8 for 2012-2013 (pdf)