Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Genmodifisert oljerapslinje forbudt i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I statsråd i dag ble den genmodifiserte oljerapslinjen GT73 fra Monsanto forbudt etter genteknologiloven. GT73 raps er genmodifisert for å gjøre planten motstandsdyktig mot ugrasmidler.

- Vi har foretatt en nøye vurdering av risiko for helse- og miljøskade. Vi har også lagt vekt på samfunnsnytte, etikk og eventuelle bidrag til bærekraftig utvikling ved avgjørelsen, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Miljørisiko
Direktoratet for naturforvaltning påpekte i sin tilrådning til Miljøverndepartementet at import og bruk av denne genmodifiserte rapslinjen kan føre til at frø kommer på avveie og spirer i norsk natur. Rapsfrø er spiredyktige lenge, selv etter flere år i jorda. Dersom genmodifisert raps etablerer seg, vil pollen kunne spres over relativt store avstander med vind og insekter. Praktiske følger av dette er at ugras kan bli sprøytemiddelresistente, eller at resistente rapsplanter kan opptre som ugras i andre avlinger. Spredning av denne genmodifiserte rapslinjen i naturen kan påvirke og true det norske naturmangfoldet.

Ikke samfunnsnyttig
Etter genteknologiloven skal samfunnsmessig nytteverdi og egnethet til å fremme en bærekraftig utvikling tillegges vekt ved avgjørelsen om utsetting av genmodifiserte organismer. Det omsøkte produktet er ikke etterspurt i Norge. Tvert imot har norske forbrukere, norsk landbruk og majoriteten av høringsinstanser vært skeptiske til at GT73 raps omsettes. Det er tilgang på annen, konvensjonell oljeraps som dekker norske behov. Norske myndigheter har heller ikke grunnlag for å konkludere med at framstilling og bruk av den genmodifiserte rapslinjen GT73 bidrar til en mer bærekraftig utvikling internasjonalt.