Historisk arkiv

Innsigelser til to områdereguleringsplaner for ny sentrumsbydel i Hamar

Miljøverndepartementet

Sier ja til ny sentrumbydel i Hamar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sier ja til den planlagte Espern bru, noe som innebærer at den nye bydelen i Hamar sentrum kan realiseres i tråd med kommunens planer. Miljøvernministeren er positiv til Hamar kommunes planer som legger til rette for en ny sentrumsbydel.

I avgjørelsen er det vektlagt at den nye bydelen vil legge til rette for en funksjonell utvikling av Hamar by ved å utnytte arealer i tilknytning til sentrum og kollektivknutepunkt. Riksantikvarens innsigelse til brua tas dermed ikke til følge.

Miljøverndepartementet aksepterer også grensejusteringen av Åkersvika naturreservat som vil bidra til en funksjonell løsning knyttet til utvikling av strandsonen.

Miljøverndepartementet ivaretar hensynet til nødvendig fleksibilitet i videre planlegging av en effektiv togfremføring gjennom Hamar, og opprettholder derfor dagens arealbruk knyttet til spor på stasjonsområdet. Jernbaneverkets innsigelse tas dermed til følge.