Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Solhjell møtte Guyanas president Donald Ramotar i Rio

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell deltok onsdag på et arrangement om Guyanas utviklingsstrategi, sammen med Guyanas president Donald Ramotar.

Der presenterte Guyana hvordan de med støtte fra Norge kan oppnå økonomisk vekst med svært lave klimagassutslipp.

- Guyana vil gi innbyggerne økonomisk vekst og utvikling, og samtidig bevare de kommende generasjoners eksistensgrunnlag. Dette er selve ideen bak bærekraftig utvikling slik konseptet ble utviklet fram mot Rio-konferansen i 1992, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

87 prosent av Guyana er dekket av regnskog, og Guyanas ambisjon er å bevare 99,5 prosent av dette skogdekket for framtiden.

- Historisk har Guyana ødelagt svært lite skog. Land med så høyt skogdekke som Guyana er ofte svært fattige land som ikke har hatt kapasitet eller ressurser til å avskoge. Et av formålene med vårt samarbeid er å skape en modell for hvordan fortsatt lav avskoging kan forenes med økonomisk vekst. Guyana får økonomisk kompensasjon hvis de holder avskogingen lav og kan bruke pengene til økonomisk og sosial utvikling, sier Solhjell.

I november 2009 signerte Norge og Guyana en intensjonsavtale om økonomisk støtte for bevaring av Guyanas regnskog. Norge har lovet Guyana inntil 1,5 milliarder NOK over flere år, dersom Guyana holder avskogingen lav. Pengene utbetales når resultatene er levert.

- Hvis vi skal klare å bevare regnskogen må det lønne seg for landene å la skogen stå. Vi håper denne modellen på sikt kan brukes også for andre land som har bevart store deler av sin regnskog intakt, som for eksempel den Demokratiske republikken Kongo og andre sentralafrikanske land, sier Solhjell.

Guyana ønsker gjennom sin utviklingsstrategi (Low Carbon Development Strategy) å begrense skogbaserte klimagassutslipp, konvertere store deler av energisektoren til fornybar energi og adressere Guyanas enorme utfordringer med å tilpasse seg klimaendringene. 90 prosent av Guyanas produktive landareal er truet av endret nedbørsmønster, og i 2005 ødela flom infrastruktur og materielle verdier tilsvarende 60 prosent av landets BNP.

- Utviklede land må leve opp til sine forpliktelser under Cancun-avtalen om tidlig klimafinansiering. Verden trenger flere land som Norge. Hvis det skjer kan verdens skogland allerede før 2020 levere det største bidraget til kampen mot klimaendringene som verden noen gang har sett”, sa President Ramotar i sin tale under arrangementet.

Guyanas president Donald Ramotar og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. (Foto: MD)

Guyanas president Donald Ramotar og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. (Foto: MD)