Forsiden

Historisk arkiv

Dispensasjon til kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet tar Statnetts klage til følge, og gir dispensasjon til fremføring av en kraftledning gjennom Sørdalen naturreservat i Bremanger i Sogn og Fjordane.

- Vi har en situasjon med kraftunderskudd i Midt-Norge og et stort behov for å styrke strømnettet mellom Midt-Norge og Sogn og Fjordane. Alle andre løsninger i denne saken vil forsinke sikringen av kraftforsyningen til Midt-Norge. Men andre traséer har også miljøutfordringer ved seg, som påvirkning av relativt uberørt natur, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane avslo 19. februar i år en dispensasjonssøknad fra Statnett om å få bygge en kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat fordi det etter Fylkesmannens vurdering var i strid med verneformålet for området og at det ikke var hjemmel for vedtaket. Statnett påklaget dette avslaget, og Miljøverndepartementet har nå etter en helhetsvurdering tatt Statnetts klage til følge.

Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:

  • Eksisterende ledning gjennom reservatet legges i kabel langs fylkesveien.
  • Hugst i ryddebeltet til den nye ledningen skal reduseres til et minimum, og skal gjøres som toppkapping der dette gir tilstrekkelig avstand.

Pressekontakt: Erik Aasheim: 402 24 747