Historisk arkiv

Forslag til endringer i regelverket for vannscooterkjøring på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet sender i dag på høring forslag om endring i reglene for hvilke områder man kan kjøre vannscooter. Det foreslås at det gis en generell åpning for kjøring med vannscooter så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og minst 500 meter fra land i ferskvann.

Forslaget innebærer at det gis en generell åpning for bruk av vannscootere utenfor nærmere definerte forbudssoner. Det vil for det første gjelde en generell forbudssone i et 400 meter bredt belte fra land langs hele kystlinjen. Det gjelder også et slik belte ut fra øyer og holmer. I ferskvann vil det gjelde et forbudsbelte på 500 meter fra land. I verneområder og i et belte rundt disse vil det også være forbud. For å gjøre det mulig å kjøre ut til åpne områder tillates det transportkjøring i sakte fart gjennom forbudsbeltet. Det foreslås videre at kommunen eller statlige myndigheter i særlige tilfeller kan innføre forbud i tillegg til de generelle forbudssonene, dersom hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig.

Etter dagens ordning må det søkes særskilt til kommunen for å kunne kjøre vannscooter i et område, og kommunen kan bare åpne for kjøring i nærmere angitte områder.

Forslaget som nå er sendt på høring vil innebære en forenkling for både brukere og for offentlige myndigheter, samtidig som det opprettholdes et høyt beskyttelsesnivå for miljø og sikkerhet.