Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Godkjenner planstrategiene for Trøndelagsfylkene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har godkjent de regionale planstrategiene for begge Trøndelagsfylkene. De omfatter planlegging av fysisk infrastruktur, nærings-og boligutvikling, samfunns­sikkerhet og beredskap.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har godkjent de regionale planstrategiene for begge Trøndelagsfylkene.  De omfatter planlegging av fysisk infrastruktur, nærings-og boligutvikling, samfunns­sikkerhet og beredskap.

Klimaforliket legger føringene for framtidig arealplanlegging, samferdsel og annen infrastruktur, presiserer miljøvernministeren i vedtaket.

Godkjenningen av planstrategiene innebærer at de to fylkeskommunene må samarbeide med kommunene om å legge til rette for kollektivtransport og for gang- og sykkelveier.  

-Det er viktig å sikre en bred medvirkning når fylkeskommunene utarbeider regionale planer. Slik kan man på et så  tidlig tidspunkt som mulig å få avklart mulige interessekonflikter,  sier Solhjell.

Selv om miljøvernministeren har godtatt planstrategien, minner han Sør-Trøndelag fylkeskommune om at arealplanlegging på sjø og land må sees i sammenheng med boligbygging og transportplanlegging. 

Miljøvernministeren nevner også spesielt saken som gjelder kampflybasen på Ørlandet. Her blir det viktig å få til et bredt samarbeid mellom berørte etater på lokalt, regionalt og statlig nivå for å få til en helhetlig samfunnsutvikling.  Planprosessen må bidra til at kampflybasen etableres til fastsatt tid.