Historisk arkiv

Lokal forvaltning av nasjonalparkane og dei andre store verneområda er innført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Miljøverndepartementet

Modellen for lokal forvaltning av nasjonalparkar og andre store verneområde er no gjennomført. Dei siste forvaltningsstyra blir no etablert, og alle forvaltnings-knutepunkta er fastsett slik at dei resterande forvaltarstillingane blir utlyst og tilsett med det fyrste.

Modellen for lokal forvaltning av nasjonalparkar og andre store verneområde er no gjennomført. Dei siste forvaltningsstyra blir no etablert, og alle forvaltnings-knutepunkta er fastsett slik at dei resterande forvaltarstillingane blir utlyst og tilsett med det fyrste.

Dei siste forvaltningsknutepunkta er no bestemt lagt til Røros, til Bergset i Rendalen, til  Drevsjø i Engerdal og til Tydal. Nasjonalparkane Femundsmarka og Gutulia får sin nasjonalparkforvaltar tilsett på Røros. Forvaltaren for Sølen landskapsvernområde får sin kontorplassering på Bergset i Rendalen. Nasjonalparkforvaltaren for Fulufjellet nasjonalpark får kontor på Drevsjø i Engerdal. Denne forvaltaren skal óg ha oppgaver knytt til forvaltninga av både Gutulia og Femundsmarka. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde og landskapsvernområdet Skardsfjella og Hyllingsdalen får sin felles forvaltar plassert i Tydal.

Nasjonalpark- og verneområdestyra er sett saman av politiske representantar frå dei kommunane det gjeld, frå fylkeskommunane og av representantar innstilt av Sametinget der det er aktuelt.