Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Miljøansvarsdirektiv plasserer ansvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen legger i dag frem en proposisjon for Stortinget for gjennomføring av EUs miljøansvarsdirektiv i norsk rett. Direktivet gir lovfestet rett til å anmode myndighetene om iverksette tiltak ved betydelig miljøskade. Dersom myndighetene overser henvendelsen kan saken forfølges rettslig.

-Det kan også bidra til at ansvarlig forurenser i større grad må betale for kostnadene ved forurensningsbegrensende tiltak., sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

Miljøansvarsdirektivet etablerer et rammeverk for ansvar for miljøskade og bygger på prinsippet om at forurenseren skal betale. Direktivet innfører et forvaltningsrettslig regulert ansvar for forebygging og avbøting av miljøskade i EU lik det som allerede finnes i norsk regelverk.

For å få til gjennomføring av EUs miljøansvarsdirektiv i norsk rett legger Regjeringen legger i dag frem en proposisjon for Stortinget om endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven.

Lovendringene innebærer at foreldelsesfristen i saker om skade på miljøet forlenges. I tillegg får berørte personer og miljøvernorganisasjoner en lovfestet rett til å anmode myndighetene om å iverksette tiltak ved betydelig skade på miljøet, samt til å forfølge slike saker rettslig dersom myndighetene ikke foretar seg noe.

Den utvidede foreldelsesfristen i saker om skade på miljøet vil gi myndighetene noe bedre tid til å avklare saksforholdene før saken eventuelt må bringes inn for retten for å avbryte foreldelsesfristen.

Til toppen