Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Ti prosents økning i Miljøverndepartementets budsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementets budsjett øker med 551,4 millioner kroner til 6 004,1 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 10,1 prosent fra budsjettet for 2013. Blant annet blir det mer penger til skogvern, klimaforskning, klimatilpasning, kulturminner og kulturmiljøer, og ny områdesatsing i indre Oslo øst og Drammen.

-Med dette budsjettet fortsetter vi vår styrking av miljøvernet i Norge. På viktige områder blir det en betydelig opptrapping, innen klima, natur og kulturminner. Dessuten er det en betydelig styrking av miljø også på andre departementers budsjett, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

I tillegg til den sterke miljøsatsingen over Miljøverndepartementets budsjett, er det mange og viktige miljøtiltak på budsjettene til andre departementer. Regjeringen fører videre arbeidet med tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland med en bevilgning på om lag tre milliarder kroner. Til kjøp av klimakvoter, foreslår regjeringen 520 millioner kroner i 2014. De totale bevilgningene til miljøtiltak for alle departementene øker med 4,7 milliarder kroner til 49,0 milliarder kroner i 2014.

Blant de største tiltakene her, er investeringer, drift og vedlikehold av jernbanen, der det blir foreslått 15,6 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på 4,2 milliarder kroner fra i år. Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk i de store byene får en økning på 272,2 millioner kroner i 2014, til 945,3 millioner kroner.

Regjeringen har besluttet å avslutte planleggingen av fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Regjeringens satsing på CO2-håndtering fortsetter likevel. Regjeringens samlede forslag til bevilgning til CO2-håndtering over Olje- og energidepartementets budsjett er i overkant av 2,4 milliarder kroner, av disse er i overkant av to milliarder kroner knyttet til drift og videre utvikling av teknologisenteret på Mongstad (TCM). Kapitalen i Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging foreslås økt med fem milliarder kroner i 2014, til 40 milliarder kroner.

Gå til: Prop 1 S MD (2013-2014) Miljøverndepartementets budsjett
Les mer om Statsbudsjettet 2014 for Miljøverndepartementet

Hovedpunkter i regjeringens forslag til budsjett for Miljøverndepartementet i 2014:

 • Bevilgningen til nytt skogvern øker med 100 millioner kroner opp til 331,1 millioner kroner i 2014. Satsingen gjør det mulig å fatte vernevedtak for mange områder hvor det alt er inngått avtaler om frivillig vern. Basert på behovet for økt skogvern i årene framover, vil regjeringen trappe opp bevilgningene til frivillig skogvern med 100 millioner kroner i året fram mot 2017.
 • Bevilgningen til arbeidet med nasjonalparker- og naturinformasjonssentre øker med 25 millioner kroner. Videre er det foreslått en satsing på friluftsliv og folkehelse med 15,8 millioner kroner.
 • Økning på til sammen åtte millioner kroner knyttet til endringer i regulering av bruk av snøskuter under Miljøverndepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets ramme.
 • Fullmakten på postene til opprydding i forurensende sedimenter økes til 182,2 millioner kroner. Dette vil gi rom for å sette i gang flere planlagte oppryddingstiltak. Det største oppryddingsprosjektet er Trondheim havn.
 • En ny CO2-kompensasjonsordning for industrien skal kompensere for økte kraftpriser som følge av EUs klimakvotesystem. Ordningen skal gjelde for perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2020. Det foreslås 243 millioner kroner til dette i 2014.
 • Bevilgningen til klimatilpasning og reduksjon i utslipp av kortlivede klimadrivere øker med 25 millioner kroner.
 • De samlede bevilgningene fra Miljøverndepartementet til klima- og miljøforskning blir økt med 43 millioner kroner i 2014. Blant annet forslås det en økning på tolv millioner kroner til klimaforskning, samt en styrket norsk miljø- og klimaforskning i nord- og polarområdene med 19 millioner kroner. Resten av bevilgningen vil gå til miljøforskning på ulike områder.
 • En oppstartsbevilgning på 25 millioner kroner til nytt Framsenter ligger i forslaget til budsjettet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
 • En ny områdesatsing rettes mot utsatte byområder i Oslo og Drammen der fysiske og sosiale levekår har blitt dårligere de seinere årene. Til sammen 20 millioner kroner til tiltak i indre Oslo Øst foreslås på budsjettene til Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Til tiltak i Fjell i Drammen foreslås det 15 millioner kroner. I tillegg vil fem millioner kroner av spillemidlene som Kulturdepartementet har ansvar for, gå til idrettstiltak i Oslo Indre Øst.
 • Satsingene Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen og Bevaringsprogrammene økes med 20 millioner kroner. Det er opprettet en ny tilskuddsordning for avgiftskompensasjon på syv millioner kroner, som skal kompensere for bortfall av fritak for utslippsreduserende avgifter for verneverdige fartøy, museumsjernbaner og tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren.
 • Tinglysingsgebyrene for fast eiendom reduseres ytterligere, med 310 millioner kroner ned til 320 millioner kroner. Gebyret reduseres fra 1 060 kroner til 525 kroner og kommer dermed på nivå med utgiftene for å drive ordningen.
 • Bevilgningen til frivillige miljøorganisasjoner økes med 6,8 millioner kroner.
 • Innenfor de miljørelaterte avgiftene blir blant annet de generelle satsene i CO2-avgiften på mineralolje og gass og avgiften på HFK/PFK økt til 330 kroner pr. tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg blir det lagt mer vekt på miljø og mindre vekt på motoreffekt i engangsavgiften på kjøretøy, ved at innslagspunktene i CO2-komponenten blir redusert og satsen for NOx-utslippene i engangsavgiften blir økt.
 • El-avgiften blir økt med 1,12 øre pr kilowatt-time.