Historisk arkiv

Tolv nye Ramsarområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge melder i dag inn tolv nye områder til Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Områdene ligger i Nordland (7), Nord-Trøndelag (3), Møre og Romsdal (1) og Buskerud (1) og utgjør totalt 395 km², hvorav ca 224 km² er sjø. Se tabellen med de foreslåtte Ramsarområdene her (pdf).

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker. Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonesn liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.

I denne omgang melder vi inn flere fuglefjell; øyer med spesiell bratt form som ligger nær matressursen til fuglene. De foreslåtte fuglefjellene er Lovund som er veldig viktig hekkeområde for lunde, Måstadfjellet med over en prosent (11630 par) av krykkjebestanden i regionen, Runde med rundt 150.000 hekkende par sjøfugl, og Anda med rundt 20 000 hekkende par sjøfugl.

Alle områdene er vernet etter naturmangfoldloven og ved innmeldingen forplikter Norge seg internasjonalt til å bevare områdets økologiske karakter. Norge prioriterer at Ramsarområdene får forvaltningsplan, skjøtsel, nødvendig kartlegging osv. Det innebærer ingen endring av verneforskriftene eller nye restriksjoner.

Sekretariatet i Ramsarkonvensjonen vil nå gå gjennom og sjekke at områdene inneholder kvaliteter som tilsier at de er internasjonalt viktige og fortjener en plass på Ramsarlisten. Deretter blir områdene godkjent, ført opp på Ramsarlisten og kommunene får en diplom som bevis for dette. Totalt i hele verden står det 2118 områder på listen. Norge vil etter godkjenning ha 63 av dem.

Ramsarlisten finnes her.