Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Opplæringspakke - Hvordan bidra til at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens planlegging?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

PBL §2 tredje ledd "Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår."

Miljøverndepartementet er opptatt av at barn og unge skal ha gode oppvekstmiljø, i trygge omgivelser med frisk luft og med mulighet for alle til å kunne være fysisk aktive på ulik vis. 
Dette er den viktigste oppgaven for kommunene, politikere, utbyggere og planleggere. Barnas beste og de unges beste må være i sentrum når man planlegger noe nytt, eller endrer det som er. Hva har barna behov for? Hvordan bruker de  nærmiljøet sitt? Hvordan blir området for dem etter gjennomføring av tiltak eller utbygging? Kommunene har ansvaret.

Opplæringspakke - Hvordan bidra til at barn og unges interesser blir ivaretatt i kommunens planlegging?

Kommunene skal utpeke en person som skal se til at kommunen ivaretar barn og unges interesser i den kommunale planleggingen.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har Direktoratet for Naturforvaltning (DN)  utarbeidet en opplæringspakke. Denne skal være et hjelpemiddel for fylkesmennene og fylkeskommunene i deres veiledning  av barnas talsperson, barnerepresentanten, og når de skal veilede kommunene i deres planlegging.  

Toril Grønningssæter i Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet opplæringspakken, ansvarlig i Miljøverndepartementet er Hilde Moe.

Vi håper denne opplæringspakken kan gi inspirasjon og være nyttig i arbeidet med å sikre barn og unges interesser i planlegging.

Lykke til!

 

Modul 1 - Juridisk foranking

 

Innhold (PDF) (MS Word)

Juridisk forankring (PDF) (MS PowerPoint

 

Modul 2 - Planfaglig opplæring

 

Innhold (PDF) (MS Word)

Planfaglig opplæring (PDF) (MS PowrPoint)

 

Modul 3 - Dokumentasjon, fremstilling og formidling

 

Innhold (PDF) (MS Word)

Dokumentasjon, fremstilling og formidling (PDF) (MS PowerPoint)

 

Modul 4 Møte med administrasjon, politikere og media

 

Innhold (PDF) (MS Word)

Møte med administrasjon, politikere og media (PDF) (MS PowerPoint)

 

Eksempelsamling  

 

Barnerepresentantens faktaperm

Faktaperm (pdf)

 

Barn og planlegging, veileder for barnerepresentanten

Veileder

 

Nyttige linker

 

Veiledere for barnerepresentanten

Barnerepresentantens faktaperm

Barn og arealplanlegging – med vekt på regulerings- og bebyggelsesplaner” (Utarbeidet av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder.)

Barnetråkk på internett

Vestfolds lille grønne

Miljølære

Norsk Form - Barnetråkk - Barns tilgjengelige uteareal

Miljøverndepartementets planveiledere

Plan og kart etter plan- og bygningsloven (Planveileder)

Veileder om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Lover, forskrifter, RPR

For lover generelt

Plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Barne- og likestillingsdepartementet ansvarsområder

Barne- og likestillingsdepartementets sider om barn og ungdom

Fn’s barnekonvensjon