Historisk arkiv

Lovkommentar til plandelen av ny Plan- og bygningslov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ny plandel av plan- og bygningsloven vil tre i kraft fra 1. juli 2009. Veilederen er en gjennomgang av de nye bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Hva sier loven, hvilke forpliktelser, rammer og muligheter gir bestemmelsene. Denne veilederen vil etter hvert bli supplert med veiledere og planeksempler på utvalgte tema.

Denne veilederen er organisert etter oppbyggingen av ny Plan- og bygningslov. Hver paragraf har sin egen side der lovteksten er utdypet med kommentarer og presiseringer til lovbestemmelsene. Veilederen er organisert på tre nivåer med forside, kapittel og paragraf.

Eksempler på planfremstilling på kart etter ny SOSI standard og bestemmelser vil etterhvert utgjøre en viktig del av veilederen.  Kart og planeksempler i høyere oppløsning vil ligge på egne undersider. Kartforskriften er nå på høring. 

Det vil etterhvert legges inn linker til Byggesaksdelen, andre lover, planer, rapporter, utredninger, veiledere og til institusjoner der dette passer. For viktige tema i loven er det laget kortadresser som f.eks: www.regjeringen.no/arealdelen

Hovedmålgruppe for veilederen er dem som jobber med planlegging til daglig for eksempel saksbehandlere med plan og byggesak, tiltakshavere, ansvarlige søkere og konsulenter. Lovkommentaren suppleres med en kortveilleder med introduksjon til plansystemet og temaveiledere for praktisk planlegging i forhold til bestemte tema.

Plandelen av ny PBL på Lovdata.

Samlet lovkommentar på Word format.

 

Første del: Alminnelig del
1. Fellesbestemmelser
2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

Andre del: Plandel
I. Innledende bestemmelser 
3. Oppgaver og myndighet i planleggingen
4. Generelle utredningskrav
5. Medvirkning i planleggingen

II. Nasjonale planoppgaver
6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

III. Regional planlegging
7. Regional planstrategi
8. Regional plan og planbestemmelse
9. Interkommunalt plansamarbeid

IV. Kommunal planlegging
10. Kommunal planstrategi
11. Kommuneplan
12. Reguleringsplan
13. Midlertidig forbud mot tiltak

V.
14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk

Tredje del: Gjennomføring
15. Innløsning og erstatning
19. Dispensasjon

Sjette del: Sluttbestemmelser
34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

 Oppdatert fredag 27. mars.