Historisk arkiv

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kapittelet omfatter §§ 6-1 til 6-4. § 6-1 om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegginger ny er de øvrige bestemmelsene i kapittelet er en videreføring av bestemmelsene om planlegging på riksnivå i §§ 17-1 og 18 i plan- og bygningsloven av 1985. § 17-2 om byggeforbud i 100- metersbeltet langs sjøen er flyttet og finnes nå i § 1-8

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak 
§ 6-1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
§ 6-2. Statlige planretningslinjer 
§ 6-3. Statlige planbestemmelser 
§ 6-4. Statlig arealplan