Historisk arkiv

Turistfiske kan gi nye arbeidsplasser i kystsamfunnene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi

I ”Nasjonal strategi for reiselivsnæringen – Verdifulle opplevelser” foreslår regjeringen at det skal lages en ordning hvor besøkende som fisker fra registrerte fiskefartøy kan ta med seg denne fangsten ut av landet.

Få land har en så lang og variert kystlinje som Norge, og reiseliv er en vekstnæring i mange kystsamfunn. Sysselsettingen innen den tradisjonelle fiskerinæringen reduseres på grunn av økt effektivisering, men satsing på reiseliv kan bidra til høyere sysselsetting og utvikling i kystsamfunnene.

Kystfiskeflåten har sitt hovedfiske på høsten og vinteren. Forholdene ligger derfor til rette for å bruke kystfiskefartøy til turisme om sommeren. Kombinasjonen kystfisker i vinterhalvåret og reiselivsvert i sommerhalvåret vil kunne bidra til utvikling av helårsarbeidsplasser innen reiselivet og styrke inntekstgrunnlaget for kystfiskerne.

I ”Nasjonal strategi for reiselivsnæringen – Verdifulle opplevelser” foreslår regjeringen at det skal lages en ordning hvor besøkende som fisker fra registrerte fiskefartøy kan ta med seg denne fangsten ut av landet. Dette kommer i tillegg til den ordinære utførselskvoten for turister på 15 kilo filetert fisk per person. Fangsten må avregnes mot og blir dermed registrert innenfor fartøyets fastsatte kvote.

Regjeringen vil også gjennomføre undersøkelser av omfanget og effektene av fisketurismen til havs og langs kysten. Undersøkelsene vil kartlegge både ressurssituasjonen og verdiskapingen og danne grunnlag for en eventuell ny, helhetlig vurdering av rammebetingelsene for turistfisket.

Les mer i Nasjonal strategi for reiselivsnæringen - Verdifulle opplevelser.