Historisk arkiv

Staten deltar i garantiavtale for Eksportfinans ASA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen foreslår at staten deltar i en garantiavtale mellom Eksportfinans og selskapets eiere. Avtalen vil beskytte Eksportfinans mot regnskapsmessige tap som følge av eventuelle framtidige verdifall i selskapets verdipapirportefølje.

- Eksportfinans spiller en svært viktig rolle for eksportindustrien og kommunal sektor i Norge. Selskapet yter lån på kommersielle vilkår til norsk eksportnæring og deres kunder. For å kunne tilby kundene konkurransedyktig finansiering er selskapet avhengig av å ha en best mulig internasjonal kredittverdighet. Uroen i de internasjonale kapitalmarkedene har gitt selskapet noen utfordringer den siste tiden. Det er bakgrunnen for denne garantiavtalen og for kapitalforhøyelsen på 1,2 mrd. kroner, som ble gjennomført i mars 2008, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Statens andel av garantirammen utgjør 750 mill. kroner, tilsvarende statens eierandel i selskapet. I stortingsproposisjonen foreslås det at staten deltar på linje med de fleste andre eierne i Eksportfinans.