Historisk arkiv

Giske lanserte strategi for nanoteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I regjeringens nye strategi for nanoteknologi er målsettingen at nanoteknologi skal gi et vesentlig bidrag til norsk næringsutvikling og samfunnsnytte.

I regjeringens nye strategi for nanoteknologi er målsettingen at nanoteknologi skal gi et vesentlig bidrag til norsk næringsutvikling og samfunnsnytte.

-Nanoteknologi viser oss at det lille kan ha stor betydning, sier statsråd Trond Giske.

-Nanoteknologi viser oss at det lille kan ha stor betydning, sier statsråd Trond Giske. (Foto: Jofrid Egeland, NHD)

Hele ti statsråder står bak den første nasjonale FoU-strategien for nanoteknologi som ble lansert av nærings- og handelsminister Trond Giske i dag. Nanoteknologien gjør at naturens atomer og molekyler kan utnyttes for å utvikle materialer, komponenter eller  systemer med nye eller forbedrede egenskaper. Teknologien kan dermed bidra til nyvinninger innenfor de fleste samfunnsområder. Det er imidlertid behov for økt kunnskap om hvilken effekt nanoteknologi kan ha på mennesker og på naturen.

-Det er bygget opp miljøer med høy kompetanse innenfor nanoteknologi hos flere av våre universiteter, høyskoler og øvrige forskningsmiljøer. Nanoteknologi vil kunne bidra til fornyelse av offentlig sektor, og utvikle nytt kunnskapsbasert næringsliv. Samtidig er det viktig å sikre en ansvarlig teknologiutvikling på området, sier statsråd Giske.

Regjeringen vil at nanoteknologi skal bidra til økt konkurransekraft i norsk næringsliv og bedre håndtering av de globale samfunnsutfordringene, uten å skape uønskede effekter på helse, miljø og samfunn.  Regjeringen har pekt ut tre satsingsområder som den offentlige innsatsen på dette feltet skal konsentreres om: Grunnleggende kunnskapsutvikling, innovasjon og kommersialisering og ansvarlig teknologiutvikling.

Offentlig finansiert forskning og utvikling (FoU) på feltet nanoteknologi skal rettes inn mot energi og miljø, helse, mat, hav, IKT, bioteknologi og avanserte materialer. Innsatsen skal også rettes inn mot mulige uønskede effekter på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter (ELSA).

-Nanoteknologi viser oss at det lille kan ha stor betydning. På samme måte har lille Norge potensial til å bidra til noe større i verden. Norge har et godt utgangspunkt – et velfungerende samfunnssystem, fremragende utdannings- og forskningsinstitusjoner og konkurransedyktige bedrifter, sier Giske.

Strategien er utarbeidet i et samarbeid mellom Nærings- og handelsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Forsvarsdepartementet.

FoU Strategien for nanoteknologi 2012-2021

 

Se lanseringen her:

Klikk på bilde for å åpne video