Historisk arkiv

Strategi for å styrke konkurranseevnen i skogsektoren - SKOG22

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som nærings- og handelsminister Trond Giske la fram i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen – Skog22. Landbruks- og matdepartementet oppnevner nå strategigruppen. Gruppen skal starte arbeidet høsten 2013 og ferdigstille strategien i løpet av 2014.

I Meld. St. 39 (2012-2013) Mangfold av vinnere, som nærings- og handelsminister Trond Giske la fram i juni 2013, fremgår det at Regjeringen vil opprette en bred og helhetlig strategi for skognæringen – Skog22. Landbruks- og matdepartementet oppnevner nå strategigruppen. Gruppen skal starte arbeidet høsten 2013 og ferdigstille strategien i løpet av 2014.

Les mer på Landbruks- og matdepartementets nettsider.