Historisk arkiv

Verdifulle opplevelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi

I den nasjonale reiselivsstrategien legges det til rette for at norsk reiselivsnæring skal kunne skape opplevelser som gir verdier for både lokalsamfunn, bedrifter, ansatte, miljøet og gjestene som besøker Norge.

- Norsk reiseliv skal være en verdifull opplevelse for både turister og næringen. Vi trenger lønnsomme og bærekraftige reiselivsbedrifter som gir sikre arbeidsplasser hele året, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Betalingsvillige gjester har høye krav til kvalitet. Derfor vil regjeringen opprette en nasjonal kvalitetssikringsordning for reiselivet i samarbeid med næringen selv. Dette gjøres for å synliggjøre kvaliteten overfor de besøkende og for å motivere reiselivet til å fokusere på kvalitet.

Regjeringen bidrar med midler til å utvikle og starte opp et nytt nasjonalt bookingsystem. Der skal turister gjennom visitnorway.com få benyttet seg av et samordnet bookingsystem.

- Vårt mål er å utvikle helhetlige og gode opplevelser som gjestene verdsetter og er villige til å betale godt for, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Regjeringen skal iverksette en rekke tiltak for å heve kompetansen og øke kunnskapen om reiselivet. Det blir blant annet satt i gang et arbeid for å få bedre statistikk om næringen, og det settes av totalt 16 millioner til forskningsprogram om reiselivet. Regjeringen har dessuten besluttet å melde Norge inn i FNs turistorganisasjon UNWTO.

Sterk internasjonal vekst i reiselivet gir mange nye muligheter, men også betydelige utfordringer. Regjeringen vil sikre at veksten er lønnsom og bærekraftig.

- Utvikling av reiselivet må balanseres med hensynet til miljøet. Vi vil sette i gang et pilotprosjekt for utvikling av bærekraftige reisemål. Dessuten skal vi se på mulighetene for å bruke nasjonalparker i reiselivssammenheng. Dette er to viktige tiltak for bærekraftig reiseliv, sier Andersen.

Regjeringen viderefører også det viktige arbeidet med markedsføring og profilering av Norge som reisemål. I 2008 økes bevilgningene til Innovasjon Norge med 15 millioner kroner, til i alt 215 millioner kroner. Bevilgningene er dermed mer enn doblet fra 2005 til 2008. Regjeringen vil stille krav til en samordnet nasjonal markedsføringsinnsats og  vil stille krav til aktørene i næringene om at de også samarbeider om profilering der det er naturlig.

- Slik vil vi få større tygde og slagkraft ute, understreker Andersen.

Reiselivsstrategien er utarbeidet i tett samarbeid med næringen. Samarbeid er sentralt, både i reiselivsnæringen og med andre næringer, som for eksempel landbruk, fiskeri og kultur. Regjeringen vil stimulere til økt samarbeid og nettverk i reiselivet.

– Reiselivsnæringen består av mange små aktører. For å utnytte det potensialet som ligger i norsk reiseliv, er det derfor helt avgjørende at bedriftene samarbeider bedre, sier Andersen.

Regjeringen inviterer nå reiselivsnæringen med i et mer formalisert samarbeid gjennom etablering av et strategisk råd for reiseliv og myndigheter. Nærings- og handelsdepartementet skal fortsatt ha det overordnede ansvaret for norsk reiselivspolitikk, i nært samarbeid med andre departementer. Internt i departementet blir reiselivsarbeidet styrket, ved at det blir opprettet en egen seksjon for reiseliv.

- Vi tror disse tiltakene vil bidra til å styrke reiselivsnæringen i Norge i årene fremover, avslutter Andersen.

Les strategien og se film om den.