Historisk arkiv

Mindre tidsbruk på statlege skjema

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

I 2007 brukte norsk næringsliv 137 årsverk mindre enn året før på å fylla ut statlege skjema. Nedgangen skuldast først og fremst bruken av elektronisk innrapportering.

I 2007 brukte norsk næringsliv 137 årsverk mindre enn året før på å fylla ut statlege skjema. Nedgangen skuldast først og fremst bruken av elektronisk innrapportering.

– Forenklingsarbeidet skal merkast i bedriftene. Regjeringa fokuserer på at det skal vera minst mogleg arbeidskrevjande å gje nødvendig informasjon til det offentlege, seier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

2007-tala frå Oppgåveregisteret i Brønnøysund viser at nedgangen først og fremst skjer på grunn av auka bruk av elektronisk innrapportering. Dette viser at satsinga på Altinn er riktig og viktig. Altinn er det viktigaste verktyet i arbeidet med å tilby næringslivet offentlege tenester på nett.

Dag Terje Andersen møter Kontaktforum for forenkling torsdag 28. februar, der forenklingsarbeidet skal drøftast.

7 etatar har meldt om forenklings- og samordningstiltak med positive effektar i 2007: Fiskeridirektoratet, Luftfartstilsynet, Mattilsynet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skattedirektoratet, SSB og Brønnøysundregistra.

Dette førte til ein nedgang på totalt 167,1 årsverk. Samtidig er det registrert 12 nye skjema i 2007, noko som førte til ein auke i belastinga på 30,4 årsverk. Netto nedgang var difor 136,7 årsverk.

– Det er framleis potensial for ein ytterlegare nedgang. Difor vert det gjort eit grundig arbeid i departementa for å vurdera om me kan få til ordningar som sparer bedriftene for enda meir tid og pengar. Me tek blant anna sikte på å leggja fram ein forenklingsplan i løpet av våren, seier Andersen.

Fakta om utviklinga i næringslivets belastning (kjelde: Oppgåveregisteret):

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nye registrerte oppgåveplikter i perioden

60,4

11,3

16,3

1,8

2,7

8,8

30,6

4,1

2,3

30,4

Samordnings- og forenklingstiltak i perioden

-12,5

-15,6

-32,0

-65,5

-90,4

-52,0

-78,3

-585,0

-100,6

-167,1

Netto endring

47,9

-4,3

-15,7

-63,8

-87,7

-43,2

-47,7

-580,9

-98,3

-136,7