Historisk arkiv

Regjeringen satser på reiselivsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen har satt av 16 millioner kroner til et forskningsprogram på reiseliv. Programmet skal gå over fire år og skal styrke kunnskapen om reiselivsnæringen. Vestlandsforskning, Transportøkonomisk institutt og Universitetet i Stavanger får penger til å forske på reiseliv.

– Forskningsprogrammet er en strategisk satsing for å få frem ny og verdifull kunnskap om reiselivsnæringen. Det skal forskes på bærekraftig reiseliv, statistikkutvikling og avkastning i reiselivsnæringen, sier statssekretær Annelene Svingen i Nærings- og handelsdepartementet.

Styringsgruppen for forskningsprogrammet har valgt å fordele midlene på tre prosjekter:

  • Vestlandsforskning får 6 millioner kroner til forskningsprosjektet ”Norge som et bærekraftig reisemål mot år 2025”.
  • Transportøkonomisk institutt får 5,6 millioner kroner for å utvikle statistikk på reiseliv og en modell for å beregne samfunnsøkonomiske virkninger av reiselivsnæringen.
  • Universitetet i Stavanger får 4 millioner kroner til et prosjekt om finansiell avkastning i reiselivsbedrifter og hvordan opplevelsesbedrifter bidrar til utvikling av reisemål.  

– I dag mangler vi kunnskap om reiselivsnæringen i Norge, og det gjør vi noe med. Disse prosjektene vil gi oss verdifull kunnskap, i tillegg vil prosjektene bidra til å bygge opp gode forskningsmiljøer. Dette vil styrke kunnskapen om reiselivsnæringen i Norge, sier Svingen.

I regjeringens reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” blir kunnskap om og kompetanse i reiselivsnæringen fremhevet som viktig for å kunne tilby produkter av høy kvalitet. Et av de sentrale tiltakene for å bedre kunnskapen om reiselivsnæringen er forskningsprogrammet om reiseliv, som regjeringen har satt av penger til.

– Gjennom å få i gang dette forskningsprogrammet på reiseliv er regjeringen allerede i god gang med å følge opp reiselivsstrategien på kunnskapsområdet, sier Svingen.

Prosjektene er valgt ut av representanter fra reiselivsnæringen, anerkjente forskere og Nærings- og handelsdepartementet. Styringsgruppen er satt sammen slik at hensynene både til reiselivsnæringens og forvaltningens behov ivaretaes, samtidig som kvaliteten på prosjektene som blir valgt er høy.