Forsiden

Historisk arkiv

Tid for fornyelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

- Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad da hun i dag la frem regjeringens stortingsmelding om innovasjon - ”Et nyskapende og bærekraftig Norge”.

- Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad da hun i dag la frem regjeringens stortingsmelding om innovasjon - ”Et nyskapende og bærekraftig Norge”. Den beskriver regjeringens langsiktige politikk for omstilling, fornyelse og nyskaping. - Når verdier forsvinner, arbeidsplasser går tapt, og virksomheter blir lagt ned, må vi skape nye, mener statsråden.

- Et godt velferdssystem legger grunnlaget for innovasjon og verdiskaping. Økt verdiskaping vil i sin tur finansiere nye og bedre velferdsordninger. Slik går verdiskaping og velferd hånd i hånd og forsterker hverandre. Regjeringen vil fremme et skapende samfunn – med skapende mennesker i skapende virksomheter, sa Brustad.

Opptak fra pressekonferansen på nett-tv .

Lydopptak fra pressekonferansen.

Et skapende samfunn har gode rammevilkår for innovasjon og verdsetter nysgjerrighet, kunnskapstørst og skapertrang. Et skapende samfunn legger grunnlaget for nye verdier gjennom langsiktig kunnskapsoppbygging. Derfor vil vi:

 • styrke forskningen i næringslivet og øke bevilgningene til brukerrettede forskningsprogrammer og til FoU-kontrakter
 • utarbeide en nasjonal strategi for miljøteknologi
 • videreføre Skattefunnordningen
 • styrke samspillet mellom næringsliv og forskning
 • øke investeringene i forskningsutstyr
 • styrke regional forskningsvirksomhet ved å opprette regionale forskningsfond
 • legge fram en stortingsmelding om forskning til våren

Innovasjon i offentlig sektor er av stor betydning. Stilt overfor en forventet knapphet på arbeidskraft og høyere kvalitetskrav fra brukerne må vi gjøre ting på nye og bedre måter. Derfor vil vi:

 • gjennomgå insentivene for fornying i offentlig sektor
 • opprette et offentlig utvalg for innovasjon i omsorgssektoren
 • styrke kompetansen om hvordan offentlige innkjøp kan bidra til innovasjon
 • styrke kliniske enheter for utprøving av nye legemidler i Oslo og Bergen

Skapende mennesker utvikler sine ressurser og tar dem i bruk. De deler kunnskap med andre og bruker sin kreativitet til å få fram nye og bedre løsninger. Derfor vil vi:

 • fortsette vår satsing for å øke kvaliteten i norsk utdanning på alle nivåer
 • satse på livslang læring gjennom kompetanseutvikling på arbeidsplassene
 • fortsette vår satsing på realfagene
 • utrede nye tiltak for å fremme medarbeiderdrevet innovasjon
 • fremme en kultur for entreprenørskap – i hele livsløpet
 • at også seniorene skal starte innovative bedrifter, fordi vi tror samfunnet kan nyte godt av deres klokskap og erfaring

Skapende virksomheter er offentlige og private virksomheter som utvikler lønnsomme innovasjoner. Virksomhetene er selve motoren i innovasjonssystemet. Derfor vil vi:

 • utarbeide en ny strategi for små og mellomstore bedrifter
 • øke bevilgningene til forskning og innovasjon,
 • sette i gang evalueringer av Innovasjon Norge og SIVA
 • legge fram en tiltakspakke for patenter og andre industrielle rettigheter
 • legge bedre til rette for innovasjon i tjenestebedrifter
 • styrke bruken av design som innovasjonsverktøy ved å opprette et designdrevet innovasjonsprogram
 • sammen med næringslivet finansiere et forprosjekt for å kartlegge muligheten for et nestegenerasjons marinteknisk forsknings- og laboratoriesenter

Regjeringen vil også legge vekt på en god dialog med næringslivet og etablere et strategisk råd for miljøteknologi og et strategisk råd for små og mellomstore bedrifter.

- Verden endrer seg og vi står overfor store utfordringer. Globaliseringen øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer og knappheten på naturressurser blir stadig mer merkbar. Balansen mellom omsorgstrengende og arbeidsdyktige endres og vil sette velferdssystemet under press. Derfor må vi handle nå og legge grunnlaget for mer innovasjon både i privat og offentlig sektor, avslutter næringsministeren.

Les: