Historisk arkiv

Enighet om Aker-transaksjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Transaksjonene mellom Aker Solutions AS og selskaper i Aker ASA-konsernet skal behandles på generalforsamling i Aker Solutions ASA.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet fram til en felles forståelse. Vi har hele tiden ment at transaksjonene hører hjemme på generalforsamling. Alle er tjent med at selskapene nå kan konsentrere seg om å skape verdier og arbeidsplasser, sier Brustad.

Transaksjonene skal presenteres på generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. I tilknytning til dette presenteres også strategi som selskapet har redegjort for i tilknytning til transaksjonene. Dette vil bli behandlet samlet som en vedtakssak på den generalforsamlingen i Aker Solutions ASA som skal behandle obligasjonslånet.

Eierne i Aker Holding er enige om at Aker Holding i generalforsamlingen skal støtte transaksjonene og denne strategien.

Hvis det likevel ikke oppnås tilslutning til transaksjonene og strategien, skal styret i Aker Solutions ASA gjennomføre de tiltak som styret finner nødvendige for å følge opp generalforsamlingens vedtak.

Uavhengig gjennomgang
Da transaksjonene ble kjent 2. april ble det stilt spørsmål ved verdien av transaksjonene. Staten, de svenske medeierne og styret i Aker Holding bad raskt om en uavhengig gjennomgang av transaksjonene. Disse partene og ledelsen i Aker Solutions utformet mandatet og pekte ut den internasjonale rådgiveren UBS.

Denne gjennomgangen er nå klar. UBS konkluderer med at verdifastsettelsen er rimelig, slik DnB NOR Markets kom fram til i mars. Pareto har samtidig på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet gjort en egen vurdering av transaksjonene.

– Selv om Paretos vurderinger avviker på noen områder, gir summen av de gjennomgangene som er gjort, ikke grunnlag for å anse transaksjonene som urimelige, sier nærings- og handelsministeren.

Aksjonæravtalen
Saken har avdekket et behov for, og gjensidig ønske om, å gjennomgå aksjonæravtalen på nytt. En revidert avtale skal sikre at eventuelle nye nærstående transaksjoner som vil kreve en behandling i generalforsamling i Aker Solutions ASA eller datterselskapene etter allmennaksjeloven eller aksjeloven § 3-8, skal behandles slik at de må få tilslutning fra et enstemmig styre i Aker Holding AS.

Samtidig blir det foretatt suppleringsvalg til styret i Aker Solutions ASA av to uavhengige styremedlemmer til erstatning for nylig fratrådt styremedlem og ett av de Aker-tilknyttede styremedlemmene.

Med dette har eierne i Aker Holding, seg i mellom, avklart de spørsmålene som er reist i tilknytning til transaksjonene, og vil nå videreføre et godt eiersamarbeid til beste for utviklingen av Aker Solutions ASA-konsernet.