Historisk arkiv

Nærings- og handelsdepartementet

Kutt i administrasjonsbudsjettet i Innovasjon Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Bevilgningene til Innovasjon Norge over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås noe redusert neste år. Hoveddelen av kuttet tas på adsministrasjonsbudsjettet, mens den totale satsingen på bedriftene opprettholdes på om samme nivå som før finanskrisen.

– Gjennom regjeringens tiltakspakker under finanskrisen fikk Innovasjon Norge økte bevilgninger og rammer. Innovasjon Norge gjorde en god jobb med å følge opp og å forvalte regjeringens tiltak. Vi er nå på vei tilbake til en normal budsjettsitua¬sjon og de aller fleste av de ekstraordinære tiltakene er reversert gjennom budsjettet for 2010 og i forslaget for 2011. Dette gir også rom for å redusere administrasjonen av ordningene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Det foreslås satt av 1 474,1 millioner kroner(unntatt låneposter) til Innovasjon Norge for 2011 over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Dette er en nedgang fra saldert budsjett 2010.

Nedgangen skyldes i hovedsak at bevilgningen til bedriftsutvikling og administrasjon reduseres med 142,7 millioner. 53 millioner av dette er en rammeoverføring fra Nærings- og handelsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Den resterende reduksjonen på 89,7 millioner kroner, vil Innovasjon Norges styre vedta fordelingen av, men departementet vil legge opp til at det meste tas i reelle reduksjoner i administrasjonsbudsjettet i Innovasjon Norge.

Fra 2011 innføres en ny modell for finansiering av Innovasjon Norge. Heretter skal kostnader til administrasjon og gjennomføring belastes den enkelte ordning. Dette vil synliggjøre ordningenes reelle kostnader og gi en ryddigere oversikt for selskapets eiere og oppdragsgivere.

– Innovasjon Norge skal sikre at mest mulig av midlene tilfaller etablerere og bedrifter.
Derfor er det viktig at selskapet kan fortsette å satse offensivt og opprettholde gode ordninger, og heller ta reduksjonen i administrasjonen. En stram og effektiv organisasjon er alltid et mål, sier Giske.

Giske understreker at Innovasjon Norge samtidig blir styrket på en rekke områder. Blant annet økes den øremerkede satsing på miljøteknologi med 117 millioner kroner, til i alt 257 millioner kroner. Satsingen skal stimulere til pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi.

– Dette vil bidra til mange kompetansearbeidsplasser fremover og er ikke minst viktig for en videreutvikling av norsk industri, sier Giske.

Rammene for Innovasjon Norges låneordninger foreslås videreført fra 2010 med 2,5 milliarder kroner for lavrisikolåneordningen og 500 millioner kroner for innovasjonslåneordningen. Videre styrkes rammene for Forsknings- og utviklingskontrakter med 20 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2010, til i alt 285 millioner kroner.