Historisk arkiv

Nedbygging av petroleumsvirksomheten – ingen industridød

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten vil få konsekvenser for norsk næringsliv. I en ny rapport beskriver Statistisk Sentralbyrå hvilke. – Lite tyder på at det er snakk om noen industridød, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Vi møter stadig spørsmålet om hva Norge skal leve av etter oljen og bekymringer om at norsk økonomi er for oljeavhengig. Vi trenger mer kunnskap om utfordringene vi står overfor, sier Giske.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har derfor fått i oppgave av NHD å vurdere hvilke effekter redusert aktivitet i petroleumssektoren vil ha for norsk økonomi framover. Rapporten beskriver hvordan norsk økonomi kan utvikle seg de neste 20 årene. I dag ble den overrakt Giske.

- Når petroleumsressursene gradvis uttappes, vil det som er den mest produktive sektoren i norsk økonomi, få mindre betydning. Vi kan ikke regne med å vokse like fort de neste tiårene som vi har vært vant til i de foregående 40 årene. Rapporten viser at tjenesteytende sektorer, i privat så vel som offentlig næring, vil vokse i betydning samtidig med at petroleumsvirksomheten mister sin posisjon, sier statsråden.
Samlet etterspørsel fra petroleumssektoren antas å holde seg godt oppe til og med 2019, ifølge rapporten. På 2020-tallet skjer det i beregningene to markerte endringer i etterspørselbildet i norsk økonomi. Handlingsregelen tillater ikke lenger den sterke veksten i offentlig ressursbruk samtidig som etterspørselen fra petroleumssektoren reduseres klart. Omtrent på samme tid går imidlertid også veksten i befolkningen i arbeidsdyktig alder ned. Arbeidsledigheten forblir derfor ganske stabil.

- Det er lite som tyder på at vi får en industridød, selv om industriens andel av fastlandsøkonomien faller fram mot 2030. Alt i alt skisseres en utvikling som vil kreve omstillinger. Slike omstillinger vil alltid kunne ramme enkelte samfunn, bedrifter og arbeidstagere særlig hardt. For norsk økonomi som helhet, tyder beregningene likevel på at vi vil kunne opprettholde velferden dersom den evnen til effektivisering og omstilling som norsk økonomi har hatt historisk, fortsetter også de nærmeste tiårene, sier Giske.

Rapporten beregner også noen scenarier der utfasingen av petroleumssektoren skjer raskere enn i hovedalternativet. Beregningene viser at pengepolitikken vil være et effektivt virkemiddel for å dempe de negative virkningene av lavere etterspørsel fra petroleumssektoren.

Rapporten kan lastes ned her (PDF).