Historisk arkiv

Krav til bruk av private væpnede vakter på norske skip

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet legger i dag frem et regelverk som regulerer bruk av private væpnede vakter gjennom endringer i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og våpenforskriften.

Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet legger i dag frem et regelverk som regulerer bruk av private væpnede vakter gjennom endringer i forskrift om sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og våpenforskriften. 

- Regjeringen stiller med dette krav til norske rederier om hvordan man best mulig kan beskytte mannskapet mot piratangrep, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regelverket er i tråd med retningslinjene utarbeidet av IMO. Endringene trer i kraft 1. juli i år, og åpner for at norske rederier kan ha bevæpnede vaktselskap i et nærmere bestemt geografisk område innenfor ansvarlige juridiske rammer. Rederiet må søke om dette hos politimyndighet i Norge og framlegge nødvendig dokumentasjon til Sjøfartsdirektoratet.  Rederiet er på selvstendig grunnlag ansvarlig for risikovurdering og bruk av bevæpnede vakter.
Det stilles blant annet krav om at rederiet må foreta en risikovurdering i forkant, som viser at det er behov for bruk av bevæpnede vakter. Rederiet må kunne fremlegge dokumentasjon på vaktselskapets egnethet – dvs. vaktselskapets egen dokumentasjon på prosedyrer for trening, kvalifikasjoner, rekruttering, oppbevaring og bruk av våpen.

Regelverket vil bli evaluert av Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet innen 1 år for vurdering av videreføring. 

- Endringene innebærer ikke en oppfordring til bruk av væpnede vakter ombord på norske fartøy, men har som formål å regulere utvelgelse og bruk av disse for å sikre trygghet for norske skip og sjøfolk. Det er viktig å understreke at alle andre tiltak for å beskytte skip og mannskap skal være gjennomført før det benyttes væpnede private vakter, sier statsråden.

Årlig seiler ca. 1000 norskeide fartøy gjennom Adenbukten, og ca. halvparten av disse er norskflaggede. I tillegg er det et større antall fartøy som seiler i og gjennom Det indiske hav. Til enhver tid er det mellom 250 og 300 nordmenn ombord på fartøy i Det indiske hav. Utenfor kysten av Somalia og i Det indiske hav er skipsfarten hardt rammet av den stadig økende og svært voldelige piratvirksomheten. Flere seilende har i år mistet livet som følge av piratvirksomheten, og situasjonen er svært alvorlig.

Piratvirksomheten er en konsekvens av de alvorlige problemene i Somalia. Norge arbeider aktivt, direkte og gjennom internasjonale organisasjoner og prosesser, for å stabilisere Somalia og begrense piratproblemet. Situasjonen i Somalia lar seg imidlertid ikke løse på kort sikt. Skipsfartsnæringen har selv gjennomført en rekke passive beskyttelsestiltak som for eksempel å kle skutesiden med piggtråd eller bruk av vannkanoner, og høynet vakthold mot piratangrep. Det har vist seg at dette ikke er nok, og bruk av væpnede vakter blir stadig vanligere. Norge har spilt en aktiv rolle i IMO FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) ved utarbeidelsen av retningslinjer for bruk og utvelgelse av private væpnede vakter.