Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond i den nye stortingsmeldingen om selskapene Innovasjon Norge og SIVA. Blant tiltakene er også nye mål for de to selskapene, enklere virkemidler og styrket rådgivning og bistand til bedrifter som vil satse internasjonalt.

Regjeringen foreslår å opprette inntil seks nye landsdekkende såkornfond i den nye stortingsmeldingen om selskapene Innovasjon Norge og SIVA. Blant tiltakene er også nye mål for de to selskapene, enklere virkemidler og styrket rådgivning og bistand til bedrifter som vil satse internasjonalt.

Verktøy for vekst, St.meld. nr. 22 (2011-2012), som ble lagt fram fredag, legger rammen for videre utvikling av Innovasjon Norge og SIVA. Meldingen viser hvordan disse to selskapene er sentrale verktøy i realiseringen av regjeringens næringspolitikk.

- Bedrifter over hele verden opplever hardere konkurranse ettersom økonomiske aktører både hjemme og i utlandet opererer i de samme markedene. Det stiller store krav til bedrifter med hensyn til innovasjon, organisering og omstilling av produksjonen. Tiltakene i denne stortingsmeldingen vil gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å møte disse utfordringene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

-Regjeringen er opptatt av å lage et bredt og treffsikkert virkemiddelapparat. Regjeringen foreslår derfor opprettelse av nye såkornfond, nytt mandat for Investinor og en videreutvikling av tilbudet til bedrifter i tidlig fase, samt pilot- og testtilbud, sier Giske. 

De viktigste tiltakene i stortingsmeldingen er:

Nye såkornfond

Regjeringen vil foreslå at det opprettes nye landsdekkende såkornfond, og at Innovasjon Norge får ansvaret for å forvalte statens eierandeler. På sikt vil det opprettes inntil seks fond. Fondene skal investere i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Formålet med de nye fondene er å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til innretning av den statlige deltakelsen i nye landsdekkende såkornfond i revidert nasjonalbudsjett for 2012.  

Styrket satsing på internasjonalisering

Det er ressurskrevende å satse internasjonalt, særlig for små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil styrke Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid. Gjennom sin kunnskap og tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt skal Innovasjon Norge gi informasjon om internasjonale muligheter og utfordringer, i tillegg til rådgivning og bistand til bedrifter som vil ut i verden. Det er Innovasjon Norges styre som avgjør hvor selskapet skal være til stede internasjonalt, men regjeringen vil be selskapet opprette et strategisk råd for å bistå med vurderinger om hvor næringslivet ser behov for rådgivning. Regjeringen mener vekstmarkeder i Asia og Afrika vil være viktige områder framover. Det legges også opp til et sterkere og mer formalisert samarbeid med SIVA om internasjonalisering.

Forenkling av virkemidlene

En evaluering av Innovasjon Norge viser at bedriftene syns selskapets virkemidler er krevende å orientere seg i. Regjeringen går inn for at Innovasjon Norge blir enklere og mer brukervennlig for bedriftene. Nærings- og handelsdepartementet vil ha hovedansvaret for å følge opp forenklingsarbeidet.

Nye mål for selskapene

Nye mål for Innovasjon Norge og SIVA skal virke samlende for selskapenes virksomheter og målene skal ligge til grunn for oppdrag som gis til selskapene. De nye målene til Innovasjon Norge fremhever tydelig hva selskapet skal oppnå og legger til rette for bedre oppfølging av selskapets resultater.

SIVA inn i større prosjekter

Regjeringen mener det er vesentlig at SIVA har mulighet til å gå inn i større prosjekter. Regjeringen ønsker at SIVA i fremtiden kan bidra til utvikling av flere store eiendomsprosjekter av lokal, regional og nasjonal betydning. De nye målene til SIVA legger til rette for at selskapet kan ta en større rolle i omfattende prosjekter.

Nytt mandat for Investinor

Regjeringen er opptatt av å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Regjeringen foreslår en endring i Investinors satsingsområder for å sikre at selskapet kan gå inn i de mest spennende prosjektene. Eierskapet til Investinor vil overføres fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet. Regjeringen varsler også tiltak for å støtte opprettelse og videre utvikling av nasjonale nettverk for forretningsengler. Dette for å bedre tilgangen til tidligfasekapital.

Invest in Norway

For Norge kan utenlandske direkteinvesteringer bety både arbeidsplasser, økt kompetanse og bedre tilgang til utenlandske markeder. Regjeringen ønsker å opprette Invest in Norway. Denne enheten skal være et kontaktpunkt som tilrettelegger dialog mellom internasjonale selskaper som vurderer å etablere virksomhet i Norge, og norske myndigheter og norsk virkemiddelapparat. Regjeringen vil gi Innovasjon Norge sekretariatsansvar for den nye enheten. Selskapet skal samarbeide tett med SIVA, Norges forskningsråd og andre relevante virkemiddelaktører.Her kan du lese Trong Giskes presentasjon: Verktøy for vekst