Historisk arkiv

Økt bevilgning til Altinn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Det foreslås å øke bevilgningen til Altinn med 35,5 mill. kroner i RNB 2012.

Det foreslås å øke bevilgningen til Altinn med 35,5 mill. kroner i RNB 2012. Bevilgningsøkningen vil i hovedsak benyttes til ekstern konsulentbistand for å bistå Brønnøysundregistrene med feilretting, ulike analyser og videreutvikling av løsningen på kort og lang sikt. Altinn har blitt et stort og komplekst system, som kan brukes til en rekke formål. Bakgrunnen for bevilgningen er å sikre en stabil og robust Altinn-løsning og å følge opp anbefalingene fra Det Norske Veritas’ evaluering.

Som følge av uønskede hendelser og nedetid i Altinn i mars 2011, iverksatte Nærings- og handelsdepartementet (NHD) en evaluering av Altinn II-plattformen. Evalueringen ble utført høsten 2011 av Det Norske Veritas, som avga en foreløpig rapport til NHD i oktober 2011.

NHD har fulgt opp den foreløpige rapporten på to felter:

For det første har NHD iverksatt tiltak for å styrke den organisatoriske siden av Altinn, ved at Altinn skilles ut som en egen organisatorisk enhet i Brønnøysundregistrene. Dette arbeidet er i gang allerede gjennom en dialog mellom Brønnøysundregistrene og NHD.

Videre har NHD bedt Brønnøysundregistrene om å foreslå konkrete tiltak for å følge opp rapportens anbefalinger for å sikre et stabilt og robust Altinn.

Departementet har hatt en god dialog med Brønnøysundregistrene for å følge opp evalueringen. Arbeidet med å sikre en stabil og robust løsning, er et arbeid med et kort - og langt tidsperspektiv. Et viktig element på kort sikt, er å gjennomføre analyser som kan gi grunnlag for valg av hensiktsmessige tiltak på lengre sikt. Analysene må ha minst to formål: Det ene er hvordan redusere risikoen for at ”småfeilene” som finnes i den nåværende løsningen, samler seg opp blir løsningskritiske på lengre sikt. Det andre er om dagens tekniske løsning er god nok og har riktig arkitektur for samfunnsformålene en ønsker å bruke Altinn til på lengre sikt. Videre ble det påpekt i DNV-rapporten at testregimet i Altinn må forbedres og videreutvikles.  Brønnøysundregistrene har gjennomført et forprosjekt og oppfølgingen videre må vurderes.

På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen til Altinn med 35,5 mill. kroner i RNB 2012. Bevilgningsøkningen vil i hovedsak benyttes til ekstern konsulentbistand for å bistå Brønnøysundregistrene med feilretting, ulike analyser og videreutvikling av løsningen på kort og lang sikt.