Historisk arkiv

Nærings- og handelsdepartementet

Styrker den statlige eierskapsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Den statlige eierskapsforvaltningen skal styrkes både når det gjelder kapasitet og kompetanse. Regjeringen foreslår en budsjettøkning på 7 millioner kroner til Eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet. Dette innebærer en dobling av avdelingens kapasitet i perioden 2012-2013.

- Styrkingen vil gjøre oss bedre i stand til å følge opp de investeringene som departementet forvalter som eier. Porteføljen er verdt over 300 milliarder kroner. Som en aktiv eier skal departementet ha kapasitet til å følge opp investeringene godt, blant annet gjennom dialogen med selskapene og når vi tar beslutninger som eier. Ser vi økningen på 7 millioner kroner opp mot verdiene i porteføljen, så er dette et tiltak jeg tror vi får god avkastning av, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tiltaket er en oppfølging av regjeringens satsning på statlig eierskap i 2012. I løpet av 2012 ble Eierskapsavdelingen styrket med 10 personer. Med en ytterligere økning i 2013 vil det foreligge et godt grunnlag for å realisere regjeringens ambisjoner lagt fram i eierskapsmeldingen, Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi.

I eierskapsmeldingen slo regjeringen fast at staten skal være en profesjonell eier som har et langsiktig perspektiv og bidrar til en positiv utvikling for selskapene. Den foreslåtte styrkingen i 2013 retter seg mot prioriterte områder. Dette gjelder blant annet arbeidet med rekruttering av styremedlemmer, oppfølgingen av porteføljeselskapene mht. finansiell og forretningsmessig utvikling og strategivalg, oppfølgingen av forventningene til selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Eierskapsavdelingen vil også styrke sin rolle som ressurs- og kompetansesenter for eierskapsforvaltningen i andre departementer.