Historisk arkiv

Auka reiselivssatsing også i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014

Regjeringa styrkjer satsinga på reiselivet, og foreslår å løyve nær 300 millionar kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett.

Regjeringa styrkjer satsinga på reiselivet, og foreslår å løyve nær 300 millionar kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett.

– Reiselivsnæringa er ei av dei næringane Noreg skal leve av i framtida. Regjeringa har iverksett politikk som bidrar til å utvikle ei høgproduktiv og kunnskapsbasert næring, seier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I statsbudsjettet for 2013 la regjeringa 25 friske millionar på bordet for oppfølging av reiselivsstrategien. Regjeringa foreslår no å auke med 10 millionar kroner, slik at det i statsbudsjettet for 2014 løyvast om lag 293 mill. kroner til reiselivsformål over budsjettet til Nærings- og handelsdepartementet. Auken går i sin heilskap til å styrkje Innovasjon Noregs reiselivsarbeid.

Samstundes oppretthaldast trykket på restruktureringa av reisemålsselskapene i Noreg, ved at regjeringa også i 2014 foreslår å avsette om lag 15 millionar kroner til gjennomføring av prosjektet. Dessutan videreførast avsetjingane på 4 millionar kroner til reiselivsforskning under Noregs Forskningsråd, 2,1 millionar kroner til Svalbard Reiseliv og 2 millionar kroner til tiltak for å leggje til rette for å bruke pilegrimstradisjonane i reiselivssamangheng.