Historisk arkiv

En historisk dag for sjøfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Tirsdag 20. august er en merkedag for sjøfolk over hele verden. Nye regler styrker arbeidsgruppens rettigheter.

Både Skipsarbeidsloven og ILOs konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår trer i kraft i dag.

-Dagen i dag er en milepæl for sjøfolk og skipsfarten. De nye reglene betyr en vesentlig styrking av sjøfolks rettigheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Aldersgrensen heves

Skipsarbeidsloven er den største reformen for norske sjøfolk siden 1975. Loven hever aldersgrensen fra 62 til 70 år, og gir arbeidstakerne sterkere stillingsvern (se faktaboks).

Fra i dag av gjelder også den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs Maritime Labour Convention(MLC). For første gang siden ILO ble etablert i 1919 får sjøfolk nå en helhetlig konvensjon av rettigheter. Den omhandler alle vesentlige sider ved arbeids- og levevilkår på skip, og innebærer en rekke nye rettigheter for verdens ca. 1.500 000 sjøfolk.

-Konvensjonen er et viktig virkemiddel for å motvirke sosial dumping i internasjonal skipsfart, sier Giske.

Bedre arbeidsvilkår

Maritime Labour Convention gir regler om blant annet helsekrav, arbeidsformidling, ansettelsesavtale, lønnsutbetaling, arbeids- og hviletid, ferie, hjemreiser og lugarer. I tillegg kommer regler om medisinsk hjelp, rederiets ansvar ved sykdom og personskade, krav til arbeidsmiljø, samt trygdeordninger for sykdom og yrkesskade.

En viktig nyskapning ved konvensjonen er at skip i internasjonal fart skal ha et sertifikat utstedt av myndighetene som viser at arbeids- og levevilkårene er i orden. I disse dager utstedes tusenvis av skip over hele verden med et MLC-sertifikat.

ILO-konvensjonen gjennomføres i den nye skipsarbeidsloven.

Les skipsarbeidsloven på Lovdatas hjemmeside.

Fakta om Skipsarbeidsloven

De viktigste punktene i den nye loven er:

  • Aldersgrensen for sjøfolk heves fra 62 til 70 år.
  • Stillingsvernet for sjøfolk styrkes.
  • Rett for sjøfolk til å fortsette i stillingen ved tvist om en oppsigelse er lovlig.
  • Utvidelse og klargjøring av sjøfolks permisjonsrettigheter.
  • Arbeidstakernes rett til drøfting og informasjon styrkes.
  • Rederiet gjøres solidarisk ansvarlig for arbeidsgivers økonomiske forpliktelser
  • For NIS-skip er det gitt unntak slik at konkurransedyktigheten til NIS ikke påvirkes i vesentlig grad.
  • Ny terminologi: Av hensyn til en kjønnsnøytral lovgivning er uttrykket «sjømann» erstattet med «arbeidstaker» og den nye loven heter derfor «skipsarbeidsloven» (og ikke lenger sjømannsloven).