Historisk arkiv

Heilskapleg næringspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014

Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

Næringsretta forsking, utvida garantirammer for eksportkredittar, tiltak for skogindustrien og romforsking er blant hovudprioriteringane i Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett for 2014.

I alt foreslår Regjeringa løyvingar på 69 567,2 millionar kroner over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett. Utanom lånetransaksjonar gjer regjeringa framlegg om løyvingar på 8 217,2 millionar kroner. Dette er ei auke på 254,3 millionar kroner, eller 3,2 prosent.

Dei viktigaste prioriteringane er:

Næringsretta forsking: Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrkje den næringsretta forskinga under Noregs forskingsråd med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

GIEK: For å styrkje eksportindustrien gjer regjeringa framlegg om å utvide garantiramma for eksportkredittar (GIEK) med 10 milliardar kroner. Utvidinga kan hjelpe norske selskap med å få nye eksportkontraktar.

Skognæringa: Situasjonen for treforedlingsindustrien og skognæringa i Noreg har vore urovekkjande i fleire år. Regjeringa har tidlegare lansert tiltakspakkar for treforedlingsindustrien og skognæringa i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og 2013. Nå foreslår regjeringa 50 millionar kroner meir til infrastruktur og forskings- og utviklingstiltak i skognæringa. Tiltaka skal finansierast over budsjetta til Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Romforsking: Satellittnavigasjonsprogramma i EU er eksempel på at romverksemd bidreg til verdiskaping på mange plan i det norske samfunnet. Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår avsatt 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

Nytt klyngeprogram: Sterkare næringsklynger og ein meir internasjonal profil er målet når Regjeringa foreslår å styrkja løyvinga til program for klyngeutvikling. For iverksetjing av det nye klyngeprogrammet gjer Nærings- og handelsdepartementet framlegg om å auke løyvinga til Innovasjon Noreg med 10 millionar kroner. Kommunal- og regionaldepartementet har satt av 15,5 millionar kroner til å styrke lokale og regionale næringsmiljø. Pengane vil i hovudsak gå til klyngeprogrammet.

Program for konkurransekraft: Regjeringa foreslår å setje av 35 millionar kroner til norsk deltaking i EU sitt program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore verksemder (COSME) i 2014.

Reiseliv: Regjeringa styrkjer satsinga på reiselivet, og foreslår å løyve nær 300 millionar kroner til reiselivsformål over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett.

Ocean Space Center: Maritime og marine næringer som olje og gass, skipsfart, fiskeri og havbruk står for ein vesentleg del av norsk verdiskaping og norske eksportinntekter. Regjeringa foreslår å løyve 15 millionar kroner til vidare utgreiing av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli eit internasjonalt kunnskapsnav innan havromsteknologi. 

Nytt senter for design og arkitektur: Norsk design- og arkitektursenter er ei samanslåing av Norsk Designråd og Norsk Form. Regjeringa foreslår å setje av 75,2 millionar kroner til Norsk design- og arkitektursenter i budsjettet for 2014.

Opprydding ved Søve gruver: Nærings- og handelsdepartementet har teke på seg å koste og gjennomføre opprydding etter verksemda til AS Norsk Bergverk ved Søve i Telemark. Regjeringa foreslår å løyve 20,5 millionar kroner til opprydding av forureina massar ved Søve i Nome kommune i 2014.