Historisk arkiv

Historisk arkiv

Offensiv mineralstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Strategi for mineralnæringen legger til rette for lønnsom og vekstkraftig mineralnæring i Norge. Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte strategien i dag.

- Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Mineraler inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser. Befolkningsvekst, teknologisk utvikling og økonomisk vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, har ført til økt etterspørsel og høyere priser på mineraler og metaller. Norge har en variert geologi med stort potensial for mineralproduksjon. Lang kystlinje og nærhet til det europeiske markedet er viktige konkurransefortrinn.

- Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Myndighetene skal bidra med gode rammebetingelser. Mineralbedriftene må selv utnytte mulighetene. Mineralvirksomhet skal drives bærekraftig. Bedriftene må ta i bruk moderne teknologi og effektive driftsmetoder, sier Giske.

Regjeringen har fire hovedmålsetninger for mineralnæringen. Disse er:

  1. En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft.
  2. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede løsninger.
  3. Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale myndigheters praktisering av regelverk overfor næringen.
  4. Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av mineralforvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft.

I strategien er det presentert tiltak på en rekke områder. Kartlegging av mineralressursene, investering og kapitaltilgang, utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, miljø, samfunnsansvar, et forutsigbart rammeverk og mineralvirksomhet i samiske områder. 

Arbeidet med strategi for mineralnæringen har vært en bred prosess. Det har vært nær dialog med bedrifter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer, miljøbevegelsen, sjømatnæringen og Sametinget for å nevne noen.

Strategien en viktig etappe i det langsiktige arbeidet for å realisere de betydelige verdier som ligger i norske fjell.

Les hele strategien her.