Historisk arkiv

Regjeringa satsar på europeisk satellittnavigasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014

Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

Regjeringa legg opp til ei aktiv norsk deltaking i satellittnavigasjonsprogramma Galileo og EGNOS, og foreslår å løyve 258,5 millionar kroner til slik deltaking i budsjettet for 2014.

Satellittnavigasjonsprogramma i EU er eksempel på at romverksemd bidreg til verdiskaping på mange plan i det norske samfunnet.

– Norsk industri og forsking leverer varer og tenester til utviklinga av programma. Satellittnavigasjonsteknologien skaper verdiar innan mange viktige norske sektorar, som oljenæringa, maritim næring, fiskeri og luftfart, seier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Noreg har delteke i utbyggingsfasen av Galileo og EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) sidan 2009. I utbyggingsfasen, som tek slutt ved utgangen av 2013, har deltakinga ført til kontraktar til norsk industri for over 400 millionar kroner. Vidare norsk deltaking er no bestemd av regjeringa.

Frå januar 2014 går programma over i ei iverksettings- og utnyttingsfase som held fram til 2020. Vidareføringa av Noregs deltaking vil gje høve til å påverke utviklinga i programma slik at dei i størst mogleg grad ivaretek norske interesser. Den norske deltakinga har så langt sørgja for at Galileo og EGNOS vil få langt betre yting i nordområda enn den opphavlege planen, og gjev samtidig norsk nærvær i strategisk viktige område.

– Noregs deltaking er ein føresetnad for at vi skal kunne vere best mogleg førebudd på den aukande aktiviteten vi veit kjem i nordområda. Vi er avhengig av at vi har eit velfungerande navigasjonssystem som gjer det mogleg å drive på ein effektiv, sikker og berekraftig måte, seier Giske. 

Deltakinga har gitt forvaltning og industri i Noreg tidleg innsikt i programma. Dette har bidrege til å posisjonere norsk industri i den vaksande marknaden for tenester som nyttiggjer seg av satellittnavigasjon.

Romverksemd er eit satsingsområde for regjeringa. Verksemda bidreg til verdiskaping og teknologiutvikling i norske bedrifter og til å løyse norske brukarbehov mellom anna i nordområda, miljø- og klimapolitikken, samfunnstrygging, fiskeria, maritim sektor, offshorenæringa og i transportpolitikken. Det totale løyvingsforslaget til romverksemd i statsbudsjettet for 2014 er 826,5 mill. kroner.  

Faktaboks: Galileo og EGNOS

  • EU sine satellittnavigasjonsprogram Galileo og EGNOS er blant dei største felleseuropeiske industriprosjekta nokon gong, og det er første gongen EU investerer i slik felles strategisk og samfunnsviktig infrastruktur.
  • Satellittsystemet Galileo skal bli eit sjølvstendig globalt system som totalt vil omfatte 30 satellittar, og er forventa å vere fullt operativt innan 2019.
  • EGNOS er eit bakkebasert støttesystem som betrar signala frå Galileo, GPS og andre system slik at dei blir meir presise. Delar av denne sentrale bakkeinfrastrukturen er lokalisera på norske område, med norske operatørar.
  • Bakkeinfrastruktur for Galileo og EGNOS er lokalisert på Svalbard, Jan Mayen, i Kirkenes, Tromsø, Trondheim, og på Trollstasjonen i Antarktis.
  • Norsk industri er inne i sentrale delprosjekt i programma og er godt posisjonert for nye kontraktar i åra som kjem.

Noregs deltaking i 2014 er berekna til å koste 211,1 millionar kroner.