Historisk arkiv

Styrker satsinga på næringsretta forsking

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Nærings- og handelsdepartementet

Statsbudsjettet 2014

Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

Investeringar i forsking og utvikling er avgjerande for næringslivet si framtidige konkurranseevne. Regjeringa foreslår derfor å styrke den næringsretta forskinga med 38,1 millionar kroner til 1 452 millionar kroner.

– For å sikre vår framtidige konkurranseevne er det heilt naudsynt at næringslivet utviklar og brukar ny kunnskap og teknologi, seier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I budsjettet for 2014 foreslår regjeringa å styrkje den næringsretta forskinga over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett med 38,1 millionar kronar til 1 452 millionar kroner.

Føremålet med løyvinga er å stimulera til kunnskapsbasert næringsutvikling og auka FoU-innsats i næringslivet. Den største delen går til medfinansiering av forskingsprosjekt som er styrd av bedriftene sjølv, prosjekt retta mot næringar og område der Noreg har spesielle fordelar, og deltaking i internasjonalt forskingssamarbeid som er relevant for næringslivet. Vidare omfattar løyvinga stønad til forskingsinfrastruktur, kommersialisering av forskingsresultat og ulike tiltak for å sikre god samhandling mellom næringsliv og kunnskapsleverandørar.

Regjeringa ynskjer i 2014 særleg å styrkje den opne forskingsarenaen Brukarstyrd innovasjonsarena (BIA), forsking retta mot maritim verksemd og offshore operasjonar (Maroff-programmet), basistilskotet til dei teknisk-industrielle forskingsinstitutta samt Forny2020-programmet for auka kommersialisering av forskingsresultat.