Historisk arkiv

Spørsmål nr. 956 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om gebyrreglene for Skipskontrollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortingets presidentskap
Stortinget
0026 OSLO

 

 

 

 

 

Deres ref
200701175

Vår ref
200701818

Dato
02.05.2007

 

 

 

 

Spørsmål nr. 956 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen om gebyrreglene for Skipskontrollen

Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen av 24. april 2007.

Spørsmål:

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren, som besvares av nærings- og handelsministeren som rette vedkommende.


For 2007 ble det vedtatt å endre gebyrreglene for Skipskontrollen. Dette har medført at bl.a. fiskeflåten har fått en økning i gebyret fra Skipskontrollen. Særlig fiskefartøy i gruppen fra 15 meter og opp til 100 bruttotonn. Det finnes eksempler på gebyrøkning på opp til 275%. Var det fra Regjeringens side tilsiktet at noen skulle bli rammet av en slik brutal gebyrøkning, og hvis ikke; vil statsråden revurdere saken slik at fiskefartøyer og små passasjerbåter kan få ”levelige” gebyrkrav fra Skipskontrollen?

Svar:

I St. meld. nr. 31 for 2003-2004 (Skipsfartsmeldingen) ble det orientert om en gjennomgang av gebyrene for skip i NIS og NOR med sikte på bedre kostnadsorientering. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for budsjetterminen 2005 ble det beskrevet en ny ordning med et generelt gebyr som er uavhengig av om tilsynet blir utført av direktoratet selv eller om dette blir gjort av klasseselskap med delegert myndighet. I tillegg kommer et tilsynsgebyr, som gjelder skip hvor kontrollarbeidet ikke er delegert til andre og som skal gi en rimelig dekning av direktoratets utgifter til dette arbeidet. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) varsles den konkrete omleggingen.

Sjøfartsdirektoratet har fra 1. januar 2007 gjennomført en slik omlegging av gebyrsystemet. Omleggingen gir totalt sett ingen økning av gebyrinntekten, men en  omfordeling mellom grupper. 

Formålet med omleggingen er at gebyrene skal avspeile bedre hva ulike grupper av skip pådrar av arbeid og utgifter for direktoratet. De tidligere gruppene av skip er slått sammen i større grupper,  og de minste skipene i de nye gruppene får da økte gebyr. Disse skipene hadde tidligere meget lave gebyrer, og en stor prosentvis økning gir fortsatt relativt lave beløp.

Eksempelvis var årsgebyret i 2006 kr. 3790 for et uklassifisert fiske- og fangsfartøy over 15 m og under 50 BT, med fartsområde bankfiske eller mindre fart. I 2007 er årsgebyret for dette fartøyet kr. 13 000. Passasjerskip fra 10 m til 15 m betalte i 2006 kr. 9 011. I 2007 er årsgebyret for denne gruppen kr. 17 940.

Forslaget til en omlegging av årsgebyret ble sendt på høring i 2006 med sikte på innføring fra 1. januar 2007. Nærings- og handelsdepartementet mottok ikke substansielle innvendinger. Sjøfartsdirektoratet har gitt utsatt betalingsfrist til 3. mai 2007 for årsgebyret for 2007.

Arbeidet mot en kostnadsorientering av gebyrene vil fortsette. Sjøfartsdirektoratet vil etter hvert foreslå eventuelle endringer av tilsynsgebyret for de ulike grupper av skip slik at disse bedre avspeiler direktoratets utgifter.

Med hilsen
Dag Terje Andersen