Forsiden

Historisk arkiv

Verdifulle opplevelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Mål og tiltak i regjeringens strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens visjon: Verdifulle opplevelser

Gjennom å tilby verdifulle opplevelser skal vi skape verdier for de besøkende, bedriften, de ansatte, lokalsamfunn, miljøet og fellesskapet. Dette skal bidra til økt verdiskaping innen reiseliv i Norge.

Hovedmål:

 • Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen
 • Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen
 • Norge – et bærekraftig reisemål

Innsatsområder i strategien:

Innovasjon

Regjeringens mål er å legge til rette for økt verdiskaping i reiselivsnæringen gjennom å bidra til økt innovasjon.

Tiltak:

 • Regjeringen vil fortsatt satse på utvikling av kortferietilbudet i Norge, og det bevilges 10 millioner kroner til å videreføre samarbeidsprogrammet Kort og godt i 2008.
 • Regjeringen ønsker å fremme norsk mat som en viktig del av reiselivsproduktet, og det bevilges 67 millioner kroner til å videreføre Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon i 2008.
 • Regjeringen vil bidra til samspill mellom reiseliv og marin sektor, og det bevilges 65 millioner kroner til å videreføre Marint verdiskapingsprogram i 2008.
 • Regjeringen ønsker å fremme landbruk som en viktig del av reiselivsproduktet, og det bevilges 23 millioner kroner til å videreføre Utviklingsprogram for grønt reiseliv i 2008.
 • Regjeringen legger til rette for at kulturarven benyttes som en ressurs for reiselivet, og det bevilges 23 millioner kroner til å videreføre Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet i 2008.
 • Regjeringen viderefører satsingen på næringsrettet design, med reiseliv som et av fokusområdene.
 • Regjeringen anser teknologi som en viktig verktøy også for reiselivsnæringen og vil videreutvikle BIT Reiseliv.
 • Regjeringen  igangsetter en satsing på frukt og grønt, kulturlandskap og reiseliv på Vestlandet, og det bevilges to millioner kroner til dette i 2008.
 • Regjeringen oppretter et Utviklingsprogram for innenlandsfiske, og det bevilges  fire millioner kroner til dette i 2008.
 • Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.
 • Det opprettes i 2008 et nytt investeringsfond på 2,2 milliarder kroner hvor reiseliv er et av de prioriterte satsingsområdene.
 • Regjeringen ser at nettverk er viktig for innovasjon og vil i større grad sette krav til at innovative prosjekter innen reiseliv som får tilskudd fra det offentlige gjennom Innovasjon Norge er samarbeids- og/eller nettverksprosjekter. Dette innebærer en prioritering av prosjekter med en nettverksdimensjon.
 • Regjeringen vil arbeide for flere Arena-prosjekter innenfor reiseliv, med sikte på at ett eller flere av disse kan kvalifisere seg til å bli Norwegian Centre of Expertise.
 • Regjeringen legger til rette for at SIVA gjennom infrastruktur for eiendom og innovasjon skal bidra til utvikling av reisemål og øremerker to millioner kroner til SIVAs arbeid med reiseliv i 2008.
 • Regjeringen vil arbeide aktivt for at norske reiselivsaktører skal få del i  mulighetene som ligger i EUs Competitiveness and Innovation Programme.
Et bærekraftig reiseliv

Regjeringens mål er å bidra til å utvikle og fremme Norge som et bærekraftig reisemål.

Tiltak:

 • Regjeringen er opptatt av å øke kunnskapsgrunnlaget om bærekraftig reiseliv og vil, som et av tre områder under forskningsprogrammet for reiseliv i Norges forskningsråd, prioritere prosjekter knyttet til bærekraftig reiseliv. Det settes av totalt 16 millioner kroner til programmet i perioden 2008-2011.
 • Regjeringen vil gjennomføre undersøkelser av omfanget og effekter av fisketurismen til  havs og langs kysten, både med hensyn til ressurssituasjonen og verdiskapingen, som grunnlag for en eventuell ny, helhetlig vurdering av rammebetingelsene for  turistfisket.
 • Regjeringen ønsker å ivareta natur- og kulturmiljøet på Svalbard og viderefører ordningen med et miljøgebyr for tilreisende.
 • Regjeringen har tatt initiativ til et arbeid med fylkesdelplaner som skal avklare utviklingspotensialet for blant annet reiseliv i randsonene til de viktigste villreinområdene i Norge, samtidig som leveområdene for villrein sikres.
 • Regjeringen prioriterer arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for verneområdene og arbeider også med en handlingsplan for bærekraftig bruk og skjøtsel av nasjonalparker og andre verneområder.
 • Regjeringen innfører en ordning der kommuner kan søke om å få status som nasjonalparkkommune og vil dessuten prøve ut en ordning med nasjonalparklandsbyer.
 • Regjeringen oppfordrer berørte fylkeskommuner til å utarbeide regionale planer for vindkraft og små vannkraftverk.
 • Regjeringen ønsker å stimulere til mer miljøvennlig transport og vil i 2008 øke CO2-avgiften på innenlands flytrafikk fra 54 til 65 øre per liter flybensin.
 • Regjeringen vil sette i gang en gjennomgang med utvalgte kommuner for å se på mulighetene for å bruke nasjonalparker og eventuelt andre områder vernet etter naturvernloven i reiselivssammenheng.
 • Regjeringen igangsetter et pilotprosjekt som læringsarena hvor virkemiddelaktører og reiselivsnæringen er involvert i å utvikle kommersielle konsepter for bærekraftig reiseliv. Resultatet av arbeidet skal gjøres tilgjengelig for alle aktørene i næringen.

Kvalitet

Regjeringens mål er å bidra til å sikre og synliggjøre kvalitetene på de norske reiselivsproduktene.

Tiltak:

 • Regjeringen vil sikre gode matopplevelser og viderefører frivillige kvalitetsmerkeordninger for mat som er relevante for reiselivsnæringen.
 • Regjeringen vil opprette en nasjonal kvalitetssikringsordning for reiselivet i samarbeid med næringen selv. Regjeringen vil bidra til å dekke oppstartkostnader. Ordningen skal drives og videreutvikles av reiselivsnæringen selv.

Kompetanse

Regjeringens mål er å styrke kompetansen i og kunnskapen om reiselivsnæringen.

Tiltak:
 • Regjeringen er opptatt av å øke kunnskapsgrunnlaget om reiseliv og viderefører forskningsprogrammet for reiseliv i Norges forskningsråd. Det settes av totalt 16 millioner kroner til dette, fordelt over fire år.
 • Regjeringen viderefører, gjennom Utviklingsprogram for grønt reiseliv i Innovasjon Norge, arbeidet med kompetanseutvikling i bygdebasert reiseliv. Det gjøres en behovskartlegging som grunnlag for å utvikle et modulbasert kompetanseprogram for grønt reiseliv.
 • Regjeringen ønsker å bidra til god forretningsdrift i reiselivet og videreutvikler og tilpasser strategi- og forretningsutviklingsprogrammet FRAM bedre til reiselivsnæringen.
 • Regjeringen iverksetter ny læreplan for yrkessjåførfaget og ny læreplan for et nytt programfag for reiseliv innen utdanningsprogram for studiespesialisering skoleåret 2008/2009 og vil også motivere til økt rekruttering til videregående opplæring rettet mot reiselivet. 
 • Regjeringen vil vurdere behovet for å støtte etablering av nye videreutdanningstilbud innen reiselivsfag i fagskolen.
 • Regjeringen ønsker å bedre statistikkgrunnlaget for reiselivsnæringen i Norge og igangsetter en utredning for å se nærmere på dette.
 • Regjeringen ønsker å sette fokus på helhetlige produkter av høy kvalitet og vil igangsette kompetanseprogram på områdene vertskap, opplevelsesproduksjon og distribusjon, salg og pakking. E-læring kan være en aktuell læringsform.
 • Regjeringen vil opprette en database der tilgjengelige kompetansetilbud for reiselivsnæringen blir lagt inn.
 • Regjeringen ønsker at reiselivsaktørene lettere kan nyttiggjøre seg av den markedskunnskapen Innovasjon Norge opparbeider seg og vil utvikle en portal for publisering av markedsdata, analyser og trender innen reiselivsnæringen.
 • Regjeringen vil melde Norge inn i FNs turistorganisasjon (World Tourism Organization, UNWTO).
 • Regjeringen ønsker å bidra til flere kvinner i ledende stillinger i reiselivet og vil se på om enkelte kvinnesatsinger i Innovasjon Norge kan tilpasses bedre til denne næringen.

Områdeutvikling

Regjeringen har som mål å bidra til å fremme utvikling av helhetlige og gode opplevelser i reiselivet.

Tiltak:
 • Regjeringen satser på reiseliv i nord, og det settes av fem millioner kroner til oppfølging av reiselivssatsingen i nordområdestrategien, samt to millioner kroner til Svalbard Reiseliv i 2008.
 • Regjeringen vil at de norske verdensarvområdene skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltning, og det settes av 40 millioner kroner til dette  i 2008.
 • Regjeringen vil prioritere satsingen på Nasjonale turistveger, og det settes av 100 millioner kroner til prosjektet i 2008.
 • Regjeringen vil iverksette et turisttogprosjekt på Raumabanen i samarbeid med Raumabanens utviklingsselskap fra 2008.
 • Regjeringen legger i desember 2008 frem Nasjonal Transportplan for perioden 2010-2019.
 • Regjeringen vil tilrettelegge for at fredede jernbanestrekninger kan brukes i reiselivssammenheng.
 • Regjeringen legger til rette for bruk av fyrstasjoner i reiselivssammenheng.
 • Regjeringen vil utarbeide veiledningsmateriale og støtte pilotprosjekt som viser hvordan kommunenes arealforvaltning i tilknyting til reiseliv og tilknyttede aktiviteter kan gjøres på en bærekraftig måte.
 • Regjeringen ønsker å bidra til å realisere de muligheter som ligger i å utvikle en reiselivsnæring basert på natur og samisk kultur i samiske områder gjennom å etablere et verdiskapingsprogram for næringskombinasjoner i samiske områder.
 • Regjeringen ønsker å utvikle samspillet mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen og bidra til mer mat basert på marine råvarer på norske serveringssteder. Satsingen på kobling mellom reiseliv og lokal mat fra landbrukssiden vil videreføres.
 • Regjeringen vil, i samarbeid med fiskesalgslagene, utarbeide en ordning hvor besøkende som fisker fra registrerte fiskefartøy kan ta med seg denne fangsten ut av landet i tillegg til den ordinære utførselskvoten for turistfiske.
 • Regjeringen ser at kystens kulturhistorie er en viktig ressurs for reiselivsnæringen og vil utvikle prosjektet Fortellinger om kystnorge.
 • Regjeringen vil etablere et erfarings- og kompetansenettverk for lokale og regionale myndigheter som vil prøve ut natur- og kulturparkprosjekter.
 • Regjeringen vil sette fokus på felles aktiviteter rettet mot storbyferie og utvikling av storbyene som reisemål og vil etablere et storbyprosjekt i regi av Innovasjon Norge. 
 • Regjeringen vil, gjennom Innovasjon Norge, forsterke arbeidet rettet  mot markedet for møter, insentivturer, kongress og begivenheter.
 • Regjeringen er innstilt på at Innovasjon  Norge kan delta med finansiering i ett eller flere prosjekter der frivillig fellesgodefinansiering er en del av finansieringen av prosjektet.

Markedsføring

Regjeringens mål er å styrke kunnskapen om Norge som reisemål.

Tiltak:
 • Regjeringen vil videreføre arbeidet med å bygge det generelle omdømme av Norge.
 • Regjeringen vil fortsette å profilere Norge som reisemål når det er naturlig ved messer og offisielle besøk og gjennom utstillinger som verdensutstillingen.
 • Regjeringen legger til rette for at mer informasjon om Norge som reisemål blir tilgjenglig på Internett og vil prioritere videre utvikling av Visitnorway.com.
 • Regjeringen vil videreføre arbeidet med å få utenlandske filmprodusenter til Norge.
 • Regjeringen vil prioritere et tettere samarbeid mellom Norgesportalen og Visitnorway.com.
 • Regjeringen bidrar til å sikre kjennskapen om Norge i utlandet, og bevilgningen til merkevarebygging og markedsføring av Norge som reisemål i inn- og utland styrkes i 2008. Midlene kan også benyttes til internasjonalt presse- og bransjearbeid.
 • Regjeringen vil utvikle et avtalemessig samarbeid med andre land for å bidra til at gjensidig turistutveksling blir enklere.

Organisering

Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Tiltak:

 • Regjeringen vil benytte kunnskapen i reiselivsnæringen og vil videreføre ordningen med at Innovasjon Norge og reiselivsnæringen i fellesskap blir enige om markedsprioriteringer i Markedsstrategisk råd.
 • Regjeringen har god dialog med de nordligste fylkeskommunene og reiselivsnæringen i dette området for å se nærmere på en mulighet for å etablere en samarbeidsarena for reiseliv i landsdelen (Arctic Norway).
 • Regjeringen vil bedre samordningen av oppdraget til Innovasjon Norge på reiselivsfeltet gjennom det nylig opprettede samarbeidsforumet for departementer som bevilger midler til selskapet.
 • Regjeringen vil styrke Nærings- og handelsdepartementets arbeid med reiselivsnæringen og opprette en egen seksjon i departementet med særskilt ansvar for reiselivspolitikk.
 • Regjeringen vil sikre god koordinering av reiselivsrelaterte saker, og det vil bli innkalt til halvårlige møter på statssekretærnivå for å følge opp reiselivsstrategien.
 • Regjeringen vil opprette et samordningsforum for reiseliv på embetsnivå.
 • Regjeringen er positiv til mulig initiativ som vil kunne bedre samordningen om reiselivsarbeid på regionalt nivå.
 • Regjeringen vil sette i gang en utredning som skal se nærmere på hva som brukes av offentlige midler til reiselivsnæringen i Norge. Utredningen vil omfatte både nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.
 • Regjeringen vil formalisere samarbeidet mellom reiselivsnæringen og myndighetene på lignende måte som man har gjort i maritim sektor gjennom Marut. Dette innebærer:
  a) Kontaktutvalget for reiseliv gjøres om til et strategisk råd for reiseliv og blir det sentrale organet i samarbeidet.
  b) Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av Nærings- og handelsdepartementet, eventuelt andre departementer, relevante bransjeorganisasjoner, fagbevegelsen og virkemiddelaktører.
  c)Det opprettes et sekretariat som koordinerer det løpende arbeidet. Ansvaret for sekretariatet legges til næringen selv, med støtte fra Nærings- og handelsdepartementet.
 • Regjeringen vil opprette en koordinerende gruppe for underliggende etater og virkemiddelaktører som i stor grad arbeider med reiselivsnæringen, for eksempel Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, Norges forskningsråd, Norsk Designråd, SIVA, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning.
 • Regjeringen vil be Innovasjon Norge om å inngå strategiske partnerskap med relevante aktører i reiselivsnæringen.