Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet

Obligatorisk energimerking av bygninger innføres fra 1. juli 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortinget vedtok 13. mars 2009 endringer i energiloven for å legge til rette for energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009). Forskriftene for ordningen vedtas av NVE og trer i kraft 1. januar 2010.

Stortinget vedtok 13. mars 2009 endringer i energiloven for å legge til rette for energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg, jf. Ot.prp. nr. 24 (2008-2009). Forskriftene for ordningen vedtas av NVE og trer i kraft 1. januar 2010.

NVE har utviklet et verktøy for energimerking av boliger og yrkesbygg. En energiattest kan, fra 1. januar 2010, utstedes på grunnlag av opplysninger om den enkelte bygningen og det oppvarmingssystemet som er installert. Fra 1. juli 2010 vil det være obligatorisk med energiattest ved salg, utleie eller oppføring av boliger, yrkesbygg og fritidsboliger. Yrkesbygg over 1000 m2 skal ha en synlig energiattest sentralt plassert i bygget. For denne merking av yrkesbygninger, og energivurdering av tekniske anlegg, vil det være en overgangsperiode fram til 1. januar 2012.

- Dette er en omfattende ordning med til dels kompliserte elementer som kan ha konsekvenser for verdivurderingen av bygg. Etter at systemet er blitt utarbeidet har det kommet opp nye momenter som jeg mener det er viktig å ta hensyn til. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at det er hensiktsmessig med en myk innfasing av energimerkeordningen. Fra 1. juli 2010 vil det bli obligatorisk å merke bygninger ved salg, utleie eller oppføring. Verktøyet for energimerking blir tilgjengelig fra 1. januar 2010, men det vil bli ytterligere kvalitetssikret og videreutviklet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Energiattesten består av to merker som skal ses i sammenheng. Energimerket gir en indikasjon på energibehov for å oppnå et visst komfortnivå. Oppvarmingsmerket gir en indikasjon på i hvilken grad bygget kan varmes opp med andre energibærere enn strøm, olje og gass.

Systemet er gratis og tilgjengelig på nettet. I sin enkleste form kan privatpersoner fylle ut et minimum av opplysninger og få en indikasjon på energistandarden i sin bolig. Disse vil da få et energimerke basert på byggstandarden på det tidspunktet boligen var satt opp. Boligeiere som ønsker det kan legge inn flere opplysninger for å få en mer nøyaktig vurdering av boligens energistandard. Det stilles kompetansekrav til de som skal energimerke nye boliger og yrkesbygninger. Også eiere av eksisterende bygninger kan leie inn eksperter som utfører merkingen.

Det legges til grunn at energistandarden vil være en viktig opplysning for de som skal kjøpe eller leie et bygg. Fra 1. januar kan alle boligeiere når som helst gå inn på www.energimerking.no for å få energiattest. 

Om energimerkeordningen
Innføringen av energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg har sin bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv 2002/91/EF som ble vedtatt av EUs råd og Europaparlamentet den 16. desember 2002. Direktivet er hjemlet i artikkel 175 i EU-traktaten om miljøtiltak. Direktivet ble vedtatt i EØS-komiteen med forbehold om Stortingets samtykke den 23. april 2004. Stortinget vedtok å slutte seg til EØS-komiteens beslutning den 30. november 2004, jf, Innst. S. nr 45. (2004-2005), St. prp. nr. 79 (2003-2004).

Lovbestemmelser om energimerking ble fremmet gjennom Ot.prp. nr. 24 (2008-2009) og vedtatt av Stortinget 13. mars 2009, jf. Innst. O. nr. 52 (2008-2009) og Besl. O. nr. 64 (2008-2009). NVE har fått i oppgave å utforme forskrifter i henhold til loven og har hatt et forslag til forskrift på høring.