Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tradisjonelle glødepærer fases ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Fra 1. september i år innfører EU en forordningder det stilles energikrav til belysningsprodukter. Når reglene trår i kraft vil lyspærer som ikke oppfyller kravene ikke lenger kunne produseres eller importeres til EU- landene. Lyspærer som allerede finnes hos grossister eller i detaljforretninger, kan fortsatt selges.

Fra 1. september i år innfører EU en forordning der det stilles energikrav til belysningsprodukter. Når reglene trår i kraft vil lyspærer som ikke oppfyller kravene ikke lenger kunne produseres eller importeres til EU- landene. Lyspærer som allerede finnes hos grossister eller i detaljforretninger, kan fortsatt selges.

Norge vil foreløpig ikke være omfattet av forbudet mot glødepærer, siden forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen ennå. Les mer her.

Det blir altså ikke forbudt å selge eller kjøpe glødepærer i Norge fra 1.september. Vi vil se en gradvis utfasing fram mot 2012, og samtidig en innfasing av mer energieffektiv belysning. Det finnes mange gode alternativer til den tradisjonelle glødepæren.

Tidsplan for utfasingen
EU har lagt opp til følgende tidsplan for utfasingen av glødepærer. Utfasingen skjer i 6 trinn frem til 2016, og inkluderer både energieffektivitets- og funksjonskrav til lyspærene. Fra 1. september 2009 blir det forbud mot alle matte pærer. Klare glødepærer fases gradvis ut og det blir stilt skjerpede krav til halogenpærer, lavenergipærer og LED-pærer. Planen er fremstilt i tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1: Plan for krav til pærer.

 Dato

 Hva skjer

 1. september 2009

 Forbud mot alle matte glødepærer, og klare glødepærer over 100 W

 1. september 2010

 Forbud mot glødepærer på 75 W

 1. september 2011

 Forbud mot glødepærer på 60 W

 1. september 2012

 Forbud mot alle glødepærer

 1. september 2013

 Skjerpede krav til lavenergipærer og LED pærer

 1. september 2016

 Skjerpede krav til blant annet halogenpærer

Det er gjort noen unntak for spesialpærer med spesielle bruksområder og spesielle sokler.

Gode alternativer til glødepærene
Det finnes gode alternativer på markedet i dag til den tradisjonelle glødepæren for eksempel halogenpærer og lavenergipærer som ligner glødepærer i design. Det vil ikke være nødvendig å skifte ut lysarmatur (lamper) for å benytte seg av de mer energieffektive alternativene. Nye teknologier er under utvikling og i framtida vil vi få enda flere og mer energieffektive løsninger. Lysdiode (LED) teknologien er i rask utvikling og vil bli et godt alternativ i framtida.

De nye kravene til belysing omfatter strenge kvalitetskrav til alle pærer. For eksempel sparepærer av dårlig kvalitet kan ikke importeres. Lyskvaliteten er et viktig element i kravspesifikasjonene.  

Levetiden på de energieffektive pærene er flere ganger lengre enn for glødepæren, men de er noe dyrere i innkjøp. Med et betydelig lavere strømforbruk til belysning, vil forbrukerne samlet sett kunne spare penger.

Om regelverket som danner grunnlaget for de nye kravene
EU har målsetning om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Med felles effektivitetskrav blir kostnadene ved å utvikle og produsere gode alternativer til tradisjonelle belysningsprodukter lavere enn ved innføring av nasjonale særkrav.

Eco-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Eco-design direktivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

EØS-behandlingen for gjennomføringen av forordningen om energikrav til belysningsprodukter har startet ved at Norge har medelt EFTA-sekretariatet at forordningen anses å være EØS-relevant. I henhold til normal EØS-behandling vil den gjennomføringsprosessen for å innføre forordningen i Norge ta noe tid, anslagsvis i overkant av et halvt år.

Returordning for brukte lyspærer
Brukte lyspærer er farlig avfall og skal returneres til godkjent returstasjon eller forhandlere av slike produkter. Siden lavenergipærer blant annet inneholder kvikksølv, er det ekstra viktig at disse behandles forsvarlig. Avfallsforskriften pålegger forhandlere av lyspærer, sparepærer og lysrør å ta imot de samme produktene etter bruk, samt informere tydelig til kundene om muligheten for dette. Retursystemet drives av bransjen og er regulert gjennom avfallsforskriften.

Mer informasjon om returordningene

Miljøstatus i Norge 

Lovdata 

Andre lenker
Lyskultur er et norsk kunnskapssenter for lys. De har utfyllende informasjon om prosessen og alternative belysningsprodukter. Lyskultur 

Forbrukerrapporten fra mai tar opp temaet effektiv belysning og presenterer en test av ulike sparepærer. Forbrukerportalen   

Energistyrelsen i Danmark har laget et infoskriv til grossister, detaljhandlere og installatører. Infoskriv i pdf format.

Saken er oppdatert 1.september 2009.