Historisk arkiv

Fjernvarme og kommunenes konsesjonskraftinntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Den siste tiden har det vært reist spørsmål om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på. Departementet har nå avklart saken og legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang.

Den siste tiden har det vært reist spørsmål om hvorvidt overgang til fjernvarme reduserer mengden konsesjonskraft en kommune har rett på. Departementet har nå avklart saken og legger til grunn at utbygging av fjernvarme ikke skal redusere kommunenes konsesjonskrafttilgang. Kommuner med rett til konsesjonskraft kan dermed bygge ut fjernvarme uten å risikere å tape konsesjonskraftinntekter. 

-Vi ønsker å stimulere kommunene til å legge om til økt bruk av vannbåren varme. Vi har derfor avklart spørsmålet om konsesjonskraft slik at kommunene får sikkerhet for at de fortsatt kan nyte godt av inntektene fra konsesjonskraft samtidig som de legger til rette for energiomlegging, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
 
Nærmere om saken:
Kraftutbyggingskommuner har rett til konsesjonskraft fra kraftutbygginger i kommunen.  Prisen er lav i forhold til dagens markedspris, og ordningen er ment å være en varig økonomisk fordel for kommunene. Kraftutbygger må avstå inntil 10 prosent konsesjonskraft. Utbyggingskommunens konsesjonskraftmengde er begrenset oppad til kommunens ”alminnelige” elektrisitetsforbruk. Fylkeskommunen kan ta ut det eventuelle resterende konsesjonskraftkvantum.
Siden utbygging av fjernvarmeanlegg i kommunen vil redusere elektrisitetsforbruket i kommunen, har enkelte kommuner reist spørsmålet om størrelsen på kommunens rett til konsesjonskraft dermed reduseres.