Historisk arkiv

Forslag til utredningsområder for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har mottatt rapporten med forslag til egnede områder for etablering av vindkraft til hav. I rapporten foreslår direktoratgruppen 15 områder fra helt sør i den norske delen av Nordsjøen til Barentshavet i nord.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har mottatt rapporten med forslag til egnede områder for etablering av vindkraft til hav. I rapporten foreslår direktoratgruppen 15 områder fra helt sør i den norske delen av Nordsjøen til Barentshavet i nord.

-Denne grovsilingen av arealer som nå er foretatt er et viktig første steg i prosessen fram mot å åpne havarealer for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Jeg synes det er veldig interessant at rapporten peker på områder langs hele kysten av Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Som en oppfølging av Regjeringens havenergistrategi ga Olje- og energidepartementet i 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat i oppdrag å lede en direktoratgruppe som skulle vurdere egnede områder for etablering av vindkraft til havs.

Rapporten er utarbeidet av en direktoratgruppe bestående av Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet. Både energi- og petroleumsnæringen, fiskerinæringen, natur- og miljøorganisasjoner og andre relevante interessegrupper er gitt anledning til å gi innspill underveis i arbeidet. I vurderingen av hvilke havområder som kan egne seg for vindkraft er det tatt hensyn til både teknisk-økonomiske forhold og andre miljø- og arealbruksinteresser.

-Nå skal rapporten ut på høring, før vi setter i gang med strategiske konsekvensutredninger. Regjeringa har foreslått å bevilge ti millioner kroner til dette formålet i 2011, sier Riis-Johansen.

Les hele rapporten her.

Les også sak på NVE sine nettsider.