Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

40 år med norsk olje og gass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Norges petroleumsressurser er det norske folks eiendom og skal komme hele samfunnet til gode. Dette har vært utgangspunktet for forvaltningen av petroleumsressursene de siste 40 år.

Konsesjonslovgivningen fra 1909 omhandler reguleringen av vannkraft, men den har også vært relevant for petroleumsvirksomheten. Lovgivningen fastsatte hjemfallsrett, presiserte at det er det norske folk som eier vannressursene og at grunnrente skulle tilfalle fellesskapet. De samme prinsippene har blitt fulgt i forvaltningen av petroleumsressursene.

Det er om lag 50 år siden muligheten for å finne petroleumsforekomster på norsk sokkel ble et tema. I 1963 erklærte Norge statsoverhøyhet over kontinentalsokkelen. Dette ga myndighet over utforskning og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster. To år senere ble Norge, Storbritannia og Danmark enige om at midtlinjeprinsippet skulle legges til grunn for å etablere grensene til havs. I 1969 ble det første kommersielle funnet, Ekofisk, gjort helt sør i Nordsjøen. Feltet ble satt i produksjon i 1971.

Forvaltningen av petroleumsressursene har vært en suksess. Målsetningen om et kvalitativt bedre samfunn beskriver godt resultatene av petroleumsvirksomheten. I dag er petroleumsvirksomheten Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Over 200 000 personer, i 424 av landets 430 kommuner er direkte eller indirekte sysselsatt i tilknytning til virksomheten på sokkelen. Siden oppstart er det investert over 3000 milliarder kroner i virksomheten og store beløp har blitt brukt til velferd.

 
Figur fra meldingen, trykk for større utgave.

Ekofisk gjøres klart for 40 nye år

Etter flere mislykkede brønner på slutten av 60-tallet begynte de fleste å miste troen på at det fantes utvinnbare olje- og gassressurser på norsk sokkel. Dette var konteksten da Phillips Petroleum startet boringen av en ny brønn i blokk 2/4 18. september 1969. Nettopp denne brønnen resulterte i funnet av Ekofisk-feltet, som på mange måter markerer starten på det norske oljeeventyret. I dag, 40 år senere, skal nye planer og investeringer på over 65 milliarder kroner sikre drift av feltene i Ekofisk-området i nye 40 år.

Selskapet har levert plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk sør og Eldfisk II, som er videreutvikling av de allerede produserende feltene Ekofisk og Eldfisk. Ekofisk sør omfatter bygging av ny brønnhodeplattform, en ny havbunnsbasert vanninjeksjonsinnretning og boring av 44 nye brønner. PUD for Eldfisk II omfatter en oppgradering av eksisterende innretninger, samt bygging av nytt boligkvarter, nytt prosessanlegg og boring av 42 nye brønner.

De to prosjektene vil øke utvinningsgraden for olje fra Ekofisk og Eldfisk-feltet med henholdsvis 2,5 og 6,5 pst. Totalt vil dette øke utvinningen fra de to feltene med om lag 470 millioner fat oljeekvivalenter. Det er potensial for drift av begge feltene frem mot 2050.