Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Aktivitet til havs skal gi ringvirkninger på land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Et sentralt mål for regjeringens petroleumspolitikk er å legge til rette for produksjon av olje og gass som gir lønnsomme og attraktive arbeidsplasser på fastlandet. Selskapene må minst bidra på samme måte som de har gjort til nå. Samtidig vil myndighetene bidra med økt tilstedeværelse etter hvert som aktiviteten går nordover.

Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel genererer arbeidsplasser over hele landet. Næringen sysselsetter i dag om lag 43 000 personer. Over 200 000 arbeidsplasser over hele landet kan direkte eller indirekte knyttes til etterspørselen fra aktivitetene på sokkelen. Det utgjør nær åtte prosent av den samlede sysselsettingen i Norge. I 424 av landets 430 kommuner er minst én innbygger direkte sysselsatt i petroleumsnæringen.

Miljøer fra hele landet har opplevd en positiv næringsutvikling i lys av petroleumsvirksomheten. Sentrale strøk på Vestlandet har hatt sterkest vekst. Antall sysselsatte i petroleumsrettet virksomhet i Rogaland økte fra tidlig i 1970-årene fra 2000 til 30 000 sysselsatte over en 15 års periode. Møre og Romsdal opplevde på 1990-tallet en økning i sysselsettingen i samme næring fra om lag 1000 til 5000. Grunnlaget for utviklingen er sammensatt, men nærhet til ressursene og eksisterende kompetanse har vært viktige forutsetninger.

Nordnorsk næringsliv skal ha muligheter til å delta som konkurransedyktige leverandører til aktiviteten. Utgangspunktet for nordnorsk petroleumsvirksomhet er forskjellig fra hvordan det var i Nordsjøen for 40 år siden. De samme fundamentale driverne for utvikling som økt aktivitet medfører er imidlertid til stede. Den høye leteaktiviteten i Barentshavet legger grunnlag for påvisning av nye ressurser og positive ringvirkninger. 

I petroleumsmeldingen stiller Regjeringen blant annet krav om at samfunnsmessige forhold blir utredet i forbindelse med plan om utbygging og drift. Det vil også stilles krav om at operatører for nye utbygginger senest to år etter at feltet er satt i produksjon skal evaluere regionale og lokale ringvirkninger av utbyggingen.  

Myndighetene skal bidra gjennom økt tilstedeværelse etter hvert som aktiviteten skrider nordover. Regjeringen varsler derfor i meldingen at bemanningen ved Oljedirektoratets kontor i Harstad skal styrkes. Det vil også bli vurdert å opprette et forskningssenter som skal se på utfordringer knyttet til petroleumsvirksomhet i arktiske strøk.